Parkering som kraftfullt verktyg

En viktig del i stadsplaneringen

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med parkeringsnormer och parkeringsplaner utifrån möjligheten att skapa en stad med högre tillgänglighet och trafiksäkerhet samtidigt som man minskar miljöpåverkan.

Parkering är en viktig del i planeringen av nytt eller förbättringar i ett befintligt område och berör både bil och cykel. Tyréns gör parkeringsutredningar, parkeringsplaner och beläggningsanalyser i nya och befintliga parkeringsanläggningar.

Tyréns utredningar och analyser inom parkering genomförs i samband med utveckling av centrumfunktioner, vid nyexploatering av bostäder och verksamhetsområden samt när förändringar av gällande detaljplaner eller befintliga parkeringsanläggningar. Tyréns har också stor erfarenhet av att arbeta fram parkeringsnormer för både större och mindre städer. Inom parkering arbetar vi även med varumottagningar och lastintag för att få dessa att bli yteffektiva och funktionella.

På Tyréns arbetar vi även med utformning av parkeringsplatser. Vi jobbar ofta tillsammans med arkitekter, konstruktörer och landskapsarkitekter när det gäller utformning av parkeringar längs gata, ytparkeringar, parkering under mark eller i parkeringshus. Vi utreder utrymmeskrav, ramplutningar, ljussättning, skyltning och trafikföring i och kring p-anläggningar för optimal framkomlighet, orienterbarhet och trafiksäkerhet inne och utanför parkeringsanläggningen. Inom parkering arbetar vi även med varumottagningar och lastintag för att få dessa att bli yteffektiva och funktionella.

Vi hjälper dig med allt inom parkering, till exempel:

  • Parkeringsstrategier för bil och cykel
  • Parkeringsnorm för bil och cykel
  • Parkeringsutredningar
  • Parkeringsplaner
  • Mobilitetsåtgärder för minskat parkeringsbehov
  • Beläggningsanalyser
  • Attraktiv cykelparkering
  • Utformning av parkeringsanläggningar
  • Körspår
  • Varumottagningar och lastintag

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}