Tyréns grundades av Sven Tyrén år 1942

I juni 1942 grundade Sven Tyrén det som idag är Tyréns AB. Sedan starten 1942 har företaget utvecklats till en koncern med drygt 1 900 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Här är några nedslag i vår historia.

Sven Tyrén
År 1942 tog Sven Tyrén över Teknologie doktor John-Erik Ekström Konsulterande Ingenjörsbyrå. När grundaren John-Erik avled lovade Sven hans änka Brita att åtminstone avsluta de uppdrag som firman hade igång. Det var tuffa tider och andra världskriget pågick. Av de fyra anställda på firman var det Sven och en till som valde att stanna kvar. De lyckades slutföra uppdragen, men vad skulle hända med firman? När det visade sig svårt att sälja verksamheten gjorde Sven Tyrén och Brita Ekström ett avtal där Brita Ekström fick en del av vinsten med en garanterad minimisumma. Sven Tyrén i sin tur skulle efter 5 år få ta över verksamheten om allt föll väl ut. Resten är historia.

1940-talet
Efter andra världskriget började den stora utbyggnaden av förorterna i Stockholm. Tyréns fick möjlighet att var med i den utbyggnaden och det rörde sig om stora uppdragsvolymer. Bara under 40-talet anlitades Tyréns för 950 lägenheter i Riksby, 550 lägenheter i Björkhagen och 870 lägenheter i Kärrtorp. Uppdragsgivare var Svenska Bostäder. Dessa uppdrag fortsatte in på 50-talet då uppdragsvolymerna rörde ca 1000 lägenheter per år. En av anledningarna till att Tyréns fick denna chans var att Sven Tyrén, i sin sant innovativa anda, konstruerade ett bjälklag med väldigt låg byggkostnad.

1950-talet
Under 40- och 50-talen påbörjades ombyggnaden av Nedre Norrmalm. Tyréns var anlitade i detta arbete för konstruktion, projektering, byggledning och kontroll. En del i omvandlingen var att förverkliga visionen om fem höghus i sjutton våningar längs den förlängda Sveavägen och den nya Sergelgatan. De som idag kallas Högtorgsskraporna, Hötorgshusen eller De fem trumpetstötarna. Tyréns var anlitade i olika roller för 4 av de 5 höghusen och var även delägare i 2 av husen. Tyréns hade bland annat uppdrag som konstruktör och byggledare (projekteringsledning, byggledning och kontroll). När det fjärde huset stod färdigt 1961 flyttade Tyréns in i sex av våningarna och därmed var hela Tyréns samlat på ett ställe för första gången.

1960-talet
Under 60-talet fortsatte det omfattande och inte helt okontroversiella arbetet med Cityomvandlingen för att skapa det moderna Stockholm och underlätta för byggandet av tunnelbanan. Redan 1946 hade skisser tagits fram på tunneln och 1963 fattades beslut att den skulle byggas som en förlängning av biltrafiken från Sveavägen fram till Tegelbacken. Tyréns fick uppdraget att utföra konstruktioner för hela tunneln inklusive ovanförliggande gator och hus förutom den del som löpte under Riksbanken. Ett par av de byggnader som ingick i denna del av Cityomvandlingen där Tyréns var konstruktörer var Vasahuset på Vasagatan och Sheraton Hotel vid Tegelbacken. Vasahuset ritades av arkitekt Lars-Erik Lallerstedt och Sheraton Hotell av AOS Arkitekter.

1970-talet
Fram till 1976 var Luftfartsverkets byggnader på Arlanda temporära. Anledning till det var att osäkerheten var stor vad gällde flygtrafikens utveckling och fördelning av trafik mellan Arlanda och Bromma. De temporära lösningarna blev till slut ohållbara för både passagerare och personal. 1976 invigdes så äntligen Arlandas första permanenta passagerarterminal, Arlanda International, dit utrikestrafiken flyttade. Tyréns hade projekterat de flesta av de temporära byggnaderna och det var också Tyréns som ansvarat för projektledning och byggledning av denna första permanenta terminal. Sven Tyrén var byggnadskonstruktör. 1977 invigdes Landvetters flygplats där Tyréns hade en liknande roll som vid byggandet av Arlanda International.

1980-talet
Regalskeppet Vasa hade sedan hon bärgades 1961 legat i en tillfällig byggnad på Djurgården. 1981 utlystes en arkitekttävling för permanenta lokaler för Vasa. Det förslag som till sist valdes ritades av Ove Hidemark Göran Månsson Arkitektkontor AB. Tyréns fick uppdraget som konstruktör. Projektet var komplicerat; Vasa väger 4.000 ton, muséets lägsta punkt ligger 8 meter under havsytan, ett konstant inomhusklimat krävdes och skeppet skulle dessutom kunna visas för allmänheten 3 månader varje sommar. Vid själva bygget kunde alla väggar utom den mot sjön byggas klar. Sedan genomfördes det spännande momenten med att fylla dockan och försiktigt bogsera in Vasa innan muséet kunde byggas färdigt.

1990-talet
Det hade länge funnits ett önskemål om en järnväg mellan Stockholm och Arlanda. Antalet flygpassagerare väntades öka och det fanns krav på att avlasta biltrafiken till flygplatsen. I november 1999 började trafiken rulla på Arlandabanan. Den 39 kilometer långa järnvägen förbinder Arlanda med Stockholms central. Den används endast för persontransport och resan tar 20 minuter. Det var ett konsortium som byggde Arlandabanan. Arlandabanan projekterades av ett konsortium där Tyréns ansvarade för projektledning, järnväg bana, mark, konstruktion och VA samt ny perrong och stationshus på Stockholms central. Tyréns var även med som konstruktörer när nya uppgången till utbyggda Terminal 5 tillkom. 

2000-talet
Från ungefär mitten av 1990-talet skedde en kraftig utbyggnad av cykelbanor och cykelfält i Stockholm. För att ta tillvara på de erfarenheter som gjorts under denna utbyggnad har Tyréns tagit fram en handbok åt Trafikverket. Handboken ger råd och riktlinjer för utformning av cykelstråk och innehåller bland annat information om regelverk, statistik, frågor kring drift och underhåll, materialförslag och nya rekommendationer vad gäller breddmått och detaljer kring korsningar. Handboken är tänkt att fungera som erfarenhetsåterföring, för Trafikverket, anlitade konsulter och andra intressenter.

2010-talet
Tyréns försätter att växa och jobbar med flera stora uppdrag som ESS - en europeisk forskningsanläggning, Ostlänken, Norrbotniabanan, utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm och flytten av Kiruna. Efter mer än ett decennium som VD för Tyréns meddelade Ulrika Francke i början av 2017 att hon tänker avgå. Det är med stor förväntan och spänning som vi nu går vidare i bolagets utveckling. Tillsammans med våra medarbetare och kunder ser vi fram emot flera framgångsrika år!

 

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}