Geoteknisk utredning av stabilitet i raviner och slänter

Det mesta som byggts i vårt samhälle byggdes långt innan vi hade kravet att ta med risken för naturolyckor. I Jönköpings kommun har stabiliteten i raviner och slänter fått en översiktlig kartering gjord av Statens Geotekniska Institut (SGI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utifrån den undersökningen har Tyréns fått uppdraget att i detalj utreda risk för bland annat slamströmmar och ras i raviner och slänter.

SGI:s förstudie innebar en översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter. Det är en bedömning av bland annat risk för slamströmmar, ras och erosion som skulle kunna påverka befintlig bebyggelse eller infrastruktur.

Utifrån den förstudien har Tyréns gjort detaljerade utredningar om risken för slamströmmar och ras i raviner och slänter på flera platser i Jönköpings kommun. Utredningarna visar vilka områden som är mest utsatta och ger preliminära åtgärdsförslag för att eliminera riskerna för skador på bebyggelse och infrastruktur.

Utredningarna har utförts i ett nära samarbete mellan kompetenser inom hydrologisk modellering, VA-utredning och geoteknik.

 

Beställare: Jönköpings kommun