Social värdeskapande analys (SVA) för projekt Odde

Skanska, Areim och Stockholms stad arbetar tillsammans för att ta fram en detaljplan för Odde. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. I planarbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 2000 bostäder.

I planeringsarbetet har ett helhetsgrepp tagits kring de sociala frågorna, med avsikt att möjliggöra ökad social hållbarhet och sammanhållning mellan Odde och närliggande områden. Inom detta arbete ingår att genomföra en socialt värdeskapande analys (SVA) för att lyfta och stödja sociala aspekter genom hela planeringsprocessen. Det är här Tyréns har hjälpt till. Tyréns har alltså arbetat med att ta fram den socialt värdeskapande analysen (SVA:n).

"I analysverktygen ingår de sociala aspekterna vardagsliv, trygghet, identitet, sammanhållning samt gröna miljöer."

SVA:n används internt i projektet och kommer även att användas i en uppdaterad version som samrådsunderlag. Social hållbarhetskompetens från Tyréns har även fungerat som processtöd i projektets arbete med social hållbarhet. I projektet har workshops genomförts med involverade aktörer för att tydliggöra hur projektet kan främja socialt värdeskapande. Under workshopen har deltagare bland annat fått vara med och analysera strukturplanen utifrån ett framtaget analysverktyg som används i SVA:n.

I analysverktygen ingår de sociala aspekterna vardagsliv, trygghet, identitet, sammanhållning samt gröna miljöer. Det har även genomförts en fördjupad dialog inför samrådsperioden med barn och ungdomar i fokus.