Nyheter
21 oktober 2022

Återbruk för ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Byggbranschen producerar drygt 10 miljoner ton avfall per år i Sverige. Det är dubbelt så mycket avfall som de svenska hushållen står för. Att minska mängden byggavfall som deponeras är en fråga som behöver prioriteras, och återbruk av byggmaterial är en väg framåt. Oliver Tovatt, samhällsanalytiker på Tyréns, menar på att det går att ersätta linjära flöden med cirkulärt byggande i många projekt, oavsett om det handlar om infrastruktur eller byggnader.

– Det finns mycket att göra för att få byggsektorn mer hållbar. Som konsulter kan vi hjälpa till med att räkna på effekten och visa på fördelarna av att återanvända mer byggmaterial inom sektorn, säger Oliver Tovatt.

Oliver Tovatt förklarar att ett första steg handlar om att ha ett livscykelperspektiv. Att kunna beräkna hur resursanvändning och klimatpåverkan ser ut under en byggnads hela livscykel – från utvinning av råmaterial till transporter, användning och avfallshantering. Utifrån den kunskapen går det sedan att räkna på vilka möjligheter som finns för att öka återbruket och vilka ekonomiska och miljömässiga fördelar det medför, både för enskilda byggare och för samhället i stort. Här behövs en bredd av olika kompetenser för att vara en trygg rådgivare.

– I vårt arbete tittar vi på helheten, där flera olika delar vägs in för att skapa den bästa lösningen för cirkulära produktflöden. Det handlar om att identifiera vilka möjligheter och nyttor som finns, både klimatmässigt och ekonomiskt, men också kunna belysa eventuella utmaningar och risker. Att vi har en bredd inom Tyréns innebär stora möjligheter att fånga in och analysera alla viktiga perspektiv, säger Oliver Tovatt.

Att minska mängden byggavfall som deponeras behöver prioriteras, och återbruk av byggmaterial är en väg framåt.

I många av de uppdrag som Oliver Tovatt involveras i önskar uppdragsgivaren att minska sitt klimatavtryck genom smarta insatser. Särskilt inom byggsektorn finns det mycket att göra, som står för en femtedel av Sveriges nationella koldioxidutsläpp. Intresset för att minska sitt klimatavtryck har ökat de senaste åren, något som hänger ihop med den megatrend som ses i samhället kopplat till klimatpåverkan men även på grund av ökade krav på klimatanpassning i nya byggnader.

– I takt med att till exempel klimatdeklarationer och nya regler kring byggavfall kommer så blir det allt viktigare som fastighetsägare och byggaktör att förstå vilka insatser som gör skillnad. Och mycket av det jag och mina kollegor gör idag syftar till att visa hur återbruk på olika sätt kan bidra till att minska utsläppen från byggskedet.

Det blir allt viktigare som fastighetsägare och byggaktör att förstå vilka insatser som gör skillnad.

Återbruk kopplat till rivning

Ett konkret scenario där återbruk kan bli aktuellt är när en befintlig byggnad ska rivas.

– Här kan vi som konsulter titta på om det finns andra sätt att använda byggnaden på som gör att en rivning kan undvikas. I vissa fall kan en byggnad behöva rivas, då det inte saknas förutsättningar för att renovera eller omvandla byggnaden. I de fallen är det extra viktigt att se över vilka material som kan återanvändas – helst direkt på platsen och i andra hand i något annat projekt. Därigenom minskar vi både mängden avfall och naturresurser som går åt till nya material, säger Oliver Tovatt.

Cirkulärt byggande är ännu nytt på marknaden, och till stor del orörd terräng.

Idag finns ett stort intresse inom byggbranschen för att minska utsläppen från byggnadens hela livscykel, menar Oliver Tovatt. Tidigare har det varit stort fokus på drift och energiklasser, medan man nu tittar allt mer på byggskedet och olika byggmaterials påverkan. Även om medvetenheten har ökat i branschen finns det fortfarande en okunskap i hela återbrukskedjan, från byggare till privatpersoner. Cirkulärt byggande är ännu nytt på marknaden, och till stor del orörd terräng.

– Det saknas fortfarande vedertagna processer idag. Mycket material blir avfall av rutin, då det inte finns något enhetligt system eller standardmärkning för att kvalitetssäkra och ta tillvara materialet för återbruk.

Oliver Tovatt utvecklar sina tankar och menar att det saknas regelverk och logistik för att underlätta återbruksprocessen, särskilt i stor skala. Det är fortfarande enklare att riva och deponera avfall än att återbruka, och det saknas ofta digitala verktyg och affärsmodeller som underlättar återanvändning.

– Ju smidigare det blir att återbruka, desto större kommer efterfrågan att bli. Vi ser redan hur några kommuner ute i landet tagit initiativ till att skapa en marknadsplats för återbrukat byggmaterial, vilket är en bra början. Det finns stora möjligheter med cirkulärt byggande både ekonomiskt och miljömässigt, avslutar Oliver Tovatt.

Återbruk i fokus

Ett hållbart samhälle kräver smart hushållning med befintliga resurser. Genom att möjliggöra återbruk och ombyggnad skapar vi en bättre morgondag.​

Läs mer