Nyheter
11 november 2021

Fler uppdrag på Årstafältet

En helt ny stadsdel växer fram på Årstafältet i Stockholm. När allt står klart runt 2033 kommer 15 000 att bo och vistas i området. Tyréns har åter fått förnyat förtroende med nya uppdrag för de tre återstående etapperna.

Jag och kollegorna är med och bidrar till en helt ny stadsdel, säger uppdragsledare Carolina Stenbeck.

Årstafältet med 6000 nya bostäder byggs i flera etapper och ska vävas samman med Östberga. Det blir blandad bebyggelse med bostäder, förskolor, skolor, simhall, idrottsområden, verksamheter och parker. Visionen är att det ska bli en plats för möten, mellan människor med olika livsstil, kultur och bakgrund, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park.

Förnyat förtroende
Tyréns har arbetat länge med olika uppdrag när det gäller gata och allmän platsmark för etapperna 2, 3, 4 och 5 på Årstafältet. Nyligen kom beskedet att Tyréns får förnyat förtroende av Exploateringskontoret vid Stockholms stad och ska arbeta fram program- och systemhandling för trafik- och gatusidan för etapperna 6, 7 och 8.

Det är superkul, säger uppdragsledare Carolina Stenbeck. Alla kompetenta kollegor som jobbat med Årstafältet på Tyréns genom åren har bidragit till att vi nu även fått förtroende för de sista etapperna. Vi har ju i stort fått hela Årstafältet på trafik och gatusidan! Det finns inga fler etapper att få nu. Det är ett jätteroligt projekt!

Nya uppdrag för etapp 6, 7 och 8
Arbetet med de nya etapperna beräknas starta inom kort och Tyréns arbete på Årstafältet beräknas pågå fram till 2028. I uppdraget samlar Tyréns kompetens från bland andra trafikutredare, gatuprojektörer och trafikanalytiker.

Etapp 6 och 8 omfattar ca 900 bostäder, en simhall och en F-9 skola. Arbetet innefattar översyn av struktur. Här ska Östbergavägen byggas om till stadsgata och en ny modifierad koppling till Huddingevägen tas fram. Systemhandlingen från 2013 behöver ses över då Östbergavägen flyttats och nya kvarter har tillkommit. En option finns även för detaljprojektering inom etapp 6. 

För etapp 7 ska program- och systemhandling tas fram och i området räknar man med ca 900 bostäder samt 40 000 kvm kontor. Arbetet startar med en översyn av strukturen där stor hänsyn kommer att behöva tas till skyfall. Östbergabackarna får en ny dragning och Erstagårdsväg får ett nytt läge mot Åbyvägen.

En cykelstadsdel som ska knytas samman
På Årstafältet ska det vara enkelt att röra sig både inom och till stadsdelen. Det ska vara lätt att välja gång, cykel och kollektivtrafik framför bilresor. Tyréns har varit med och tagit fram systemhandling 2013 samt trafikutredningar och cykelplaner för hela Årstafältet. Området var det första exploateringsområdet i Stockholm som tog fram en egen cykelplan och det planeras för 11 kilometer nya cykelbanor och cykelparkering istället för bilparkering.

Det var redan från första början uttalat att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina. 

Just nu pågår arbete på Tyréns med bygghandling för gatorna inom etapp 2 och 3. I etapp 4, 5 och Östberga pågår trafikutredningar och gatuprojektering av allmän platsmark inför detaljplanesamråd och granskning. Tyréns har även ledningssamordning för hela Årstafältet.

Till nytta och glädje i många år framöver
Carolina, som är lantmätare i grunden, kände tidigt att hon ville jobba med stadsutveckling.

Jag har hamnat helt rätt som konsult på Tyréns. Det är nya saker och utmaningar hela tiden, det tar inte slut och då det aldrig är helt enkelt lär jag mig nya saker hela tiden. Det är kul. De första förberedande markarbetarna startade 2018 på Årstafältet och det ska bli spännande att se det man jobbat med under lång tid växa fram. Jag och kollegorna är med och bidrar till en ny stadsdel, säger Carolina. Årstafältet blir en miljö som människor kommer att nyttja och ha glädje av i många år framöver.

På Årstafältet ska det vara enkelt att röra sig både inom och till stadsdelen. Det ska vara lätt att välja gång, cykel och kollektivtrafik framför bilresor.
Översta bilden: Visionsbild för Årstafältet. Bild: Stockholms stad.
Bild 2 visar huvudgatan. Bild: Arkitema och Tengbom.
Nedersta bilden: är den nya förskolan i etapp 4 med lokalgata och cykelpendlarstråk. Bild: White arkitekter.

Årstafältet satsar på cykling (nyhet från juni 2018)