Nyheter
15 mars 2022

Sundsvall siktar mot klimatneutralitet med hjälp av Tyréns

Sundsvalls kommun har som vision att vara klimatneutrala till år 2030. För att komma i gång med arbetet med minskad klimatpåverkan tog kommunen hjälp av Tyréns experter inom klimat och miljö. Uppdraget resulterade i en klimat- och energiplan som nu är ute på remiss.

Runt om i Sverige arbetar kommuner med att minska sin klimatpåverkan, och Sundsvall är inget undantag. Tyréns fick uppdraget att kartlägga nuläget för Sundsvalls klimatutsläpp, räkna på vilka åtgärder som krävs för att kunna nå visionen, framtidsspana kring hur Sundsvall kommer påverkas av vad som händer i omvärlden, undersöka hur näringslivet i Sundsvall arbetar med klimatfrågan idag samt genomföra en intressentdialog och en konsekvensbedömning av planen.

Sundsvall från norra berget

- Vi började med att göra en nulägeskartläggning där vi undersökte hur Sundsvalls klimatpåverkan ser ut idag när det gäller industri, kommunkoncern och Sundsvalls invånare. Där såg vi att el- och fjärrvärmeproduktion, transporter och upphandlingar inom bygg och fastighet är de delar som har störst klimatpåverkan, säger Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult på Tyréns och uppdragsledare för projektet.

Framtidstro hos gymnasieeleverna

Tyréns frågade gymnasieelever i Sundsvall "Hur ser ditt liv ut i ett framtida klimatsmart Sundsvall" och fick många hoppfulla svar tillbaka. Eleverna ser framför sig hur Sundsvall är en grön stad med mycket växtlighet. Kollektivtrafiken är elektrifierad och är tillsammans med cykeln det bästa transportmedlet. Bostäderna i ett klimatsmart Sundsvall är uppvärmda av förnybara energikällor och staden är självförsörjande vad gäller el och uppvärmning.

- Det var roligt att se hur engagerade gymnasieeleverna var kring frågan om ett klimatsmart Sundsvall 2030. De vet precis hur de vill att staden ska se ut och fungera. Det känns mycket inspirerande, säger Anna Sjöström.

Sundsvall och Umeå lär av varandra

Tyréns intervjuade även näringslivet för att se hur de jobbar med klimat- och energifrågan. Resultatet från undersökningen intresserade även Umeå kommun som står inför samma utmaning. För att kunna nå sina respektive klimatmål vinner kommunerna mycket på att samarbeta och lära av varandra.

- Jag tycker att vi haft ett bra samarbete med Tyréns och särskilt roligt är det att jobba med engagerade personer som brinner för att göra något åt klimatfrågan. Vi har även känt att det funnits en stor förståelse för den kommunala verkligheten, vilket underlättat samarbetet, säger Linnea Mothander, miljöstrateg på Sundsvalls kommun.

Tyréns utredningar tillsammans med kommunens egna utredningar resulterade i den klimat- och energiplan som nu är ute på remiss. Rapporten innehåller mål för minskad klimatpåverkan, strategier för genomförande och fokusområden, som bland annat energieffektiviseringar, förnybar energi, hållbar konsumtion, mat med låg klimatpåverkan, hållbar plastanvändning, hållbara resor och transporter samt att bygga och förvalta klimatneutralt.

- Det har varit mycket roligt och lärorikt att jobba med planen. Vi har haft ett bra samarbete med kommunens projektgrupp som vi har haft regelbundna avstämningar med under arbetets gång. Vi är många från Tyréns med olika kompetenser som har jobbat tillsammans och vi har lärt oss mycket om de utmaningar som kommunerna står inför när det gäller minskad klimatpåverkan. Erfarenheter som gör att vi kan hjälpa fler kommuner med sina mål att bli klimatneutrala, avslutar Anna Sjöström.

 

Läs mer om hur vi stöttar företag och organisationer med analyser och beräkningar inom klimatområdet

 

Foto: Vy över Sundsvall från Norra Berget
Fotograf: Sara Östberg