Nyheter
1 juli 2021

Tyréns är generalkonsult för nybyggnaden av Södra kajen i Umeå hamn

För att möta framtiden med ett ökat flöde av såväl gods som passagerare genomförs omfattande om- och utbyggnader i Umeå hamn. Tyréns har fått förtroendet att vara generalkonsult för projektering gällande nybyggnad av Södra kajen med RoRo ramp.

Umeå hamn är en av de större hamnarna i norra Skandinavien och utpekad som Comprehensive Port i EU:s Ten-T system. Det är en strategisk logistiknod, öppen året om med linjetrafik till kontinenten och Finland. Utbyggnaden av Södra kajen inklusive RoRo-ramper är en viktig del i utvecklingen av Umeå hamnområde.

– Det här är riktigt roligt. Det är ett utmanande men kul uppdrag, säger Patrik Kjellgren, affärschef på Tyréns. Det krävs tekniskt avancerade lösningar för att få ihop helheten på Södra kajen, på Tyréns har vi både kunskap och lång erfarenhet av många andra stora hamnuppdrag. Som Slussen i Stockholm och hamnen i Tallinn som ska få ett ansiktslyft med hjälp av en av världens bästa arkitektbyråer.

På plats i Umeå hamn

Under ett inledande möte berättar VD Mikael Isaksson om Umeå hamn, från vänster Eric Carlsson Tyrens, Mikael Isaksson Umeå Hamn, Dan Svensson ELU, Kim Andersson-Berlin Profund och Maria Nordin Umeå hamn.

– Regionen är expansiv och Umeå hamn är absolut en del av detta, vi har en central roll i logistikkedjan. Umeå blir framöver en ännu viktigare nod i regionen där trafiken via sjö, järnväg och väg möts. Utökade godsvolymer kräver större hamnkapacitet samt effektiv och flexibel logistik avseende lastning, lossning, ompaketering, lager och transporter. Vi vill skapa en modern, funktionell och hållbar hamn för både medarbetare och kunder, säger Mikael Isaksson, VD Umeå Hamn AB.

Uppdraget som generalkonsult ska utmynna i ett förfrågningsunderlag samt färdiga bygghandlingar för en utförandeentreprenad. Projektet är tekniskt avancerat, Tyréns har egen teknisk kompetens för hela uppdraget och samarbetar med ELU som är specialiserad på kajkonstruktioner. Södra kajen ska utföras som spontkaj alternativ stödmurskaj. Det första som ska utföras är en förstudie som utmynnar i ett förslag på kajtyp, funktion och disponering av verksamhetsytorna.

För att kunna möta tillväxten och större fartygstonnage krävs bland annat en uppgradering av kajernas standard och bärighet samt djupet i hamnen. Detta för att uppfylla Transportstyrelsens krav och PIANC rekommendationer. För farleden inom hamnområdet krävs bland annat muddring. Södra kajen ska inte bara vara effektiv och funktionell, den ska även vara välkomnande från både land och hav.

– Det är ett komplext projekt med utmaningar inom bland annat geoteknik, massahantering, svartvatten, styr- och regler och logistiska lösningar. Södra kajen är en viktig del i hamnens totala infrastruktur och verksamhet. Arbetet omfattar många teknikområden och vi har ett riktigt vasst team på Tyréns. I nära samarbete med Umeå Hamn AB ska vi leverera underlag till en robust och hållbar anläggning med genomtänkta tekniska lösningar både avseende byggbarhet och framtida drift- och underhåll, säger Patrik Kjellgren.

I uppdraget bidrar Tyréns med kompetenser inom bland annat geoteknik, mark, kaj, projekteringsledning, installation, BAS-p, säkerhet och skydd, förorenad mark, arkitekt, el, miljö, trafik, styr, fältgeo, VA/FV, belysning och järnväg.