Nyheter
5 mars 2021

Tyréns bidrar till tystare tätortsnära masshanteringsplatser

Växande städer och tätorter genererar stora mängder schaktmassor och sprängberg, upp mot 200–300 miljoner ton årligen i Sverige. Massorna hanteras effektivast på lokala masshanteringsplatser, men här finns krav på bland annat bullernivåer.

Tyréns medverkar i forsknings- och utvecklingsprojektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” finansierat av Vinnova och Sven Tyréns stiftelse. Projektet syftar till att sänka den beräknade bullernivån på masshanteringsplatser med i genomsnitt 10 decibel för att möjliggöra att uppföra sådana anläggningar i nära anslutning till där berg tas ut och där massorna behövs. Genom tätortsnära masshanteringsplatser kan transporter förkortas och antalet tunga transporter minska.

Projektet har arbetat fram kundanpassade verktyg med fokus på lättillgänglig informationsåterkoppling och olika former av kunskapsstöd till beställare och entreprenörer.

– Tyréns lösningar fokuserar på att analysera verksamhetens bullersituation både innan och efter etablering. Med hjälp av våra online-verktyg kan vi öka förståelsen för bullersituationen för att kunna hantera den rätt och enkelt ta fram effektiva och lönsamma bulleråtgärder, säger Theodora Bjarkadottir, akustiker på Tyréns och arbetsledare för modellutveckling i projektet.

Bullersituationen på en krossplats kan förespås redan innan verksamheten är på plats och genom förbättrade beräkningsmodeller kan mer specifika bulleråtgärder planeras i förväg. Under det dagliga arbetet kan ljudnivåer följas upp med en kontinuerlig mätning, vilken kan kopplas till larm innan krav överskrids.

– En ökad förståelse för verksamhetens buller i kombination med att proaktivt kunna jobba med åtgärder skapar självförtroende hos både beställare och entreprenör. Att kunna erbjuda ett arbete inom gränserna för skarpa ljudkrav ser vi som en klar marknadsfördel framöver, säger Moa Ljörnlund, akustiker på Tyréns och arbetsledare för långtidsmätning i projektet.


Vill du veta mer? Missa inte utbildningstillfället 18 mars!
”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” erbjuder en digital pilotkurs för SBMI:s medlemmar om aktiv bullerhantering där Theodora Bjarkadottir och Moa Ljörnlund kommer presentera sina lösningar. Kursen ger dig kunskap om bullermodeller, ljudmätning och kommunikation samt goda exempel från entreprenör och beställare. Anmäl dig här

Projektet pågår 2020–2022 och är en del av Vinnovas UDI-satsning (Utmaningsdriven innovation) steg 2. Partners är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri.