Nyheter
21 mars 2019

Tyréns lyfter fram riksintresset Vänersborg

Vänersborgs innerstad är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Tyréns har på uppdrag av kommunen inventerat och värderat stadens samtliga 70 kvarter utifrån kulturhistoriska värden. Analysen har mynnat ut i ett program som bland annat visar på hur nya inslag i stadsbilden kan leva i samklang med äldre bebyggelse.

– Vi har fått ett bra kunskapsunderlag som bidrar till att vi kan ta hand om våra intressanta byggnader och samtidigt utveckla och stärka stadens identitet. Det här arbetet har öppnat våra ögon för vilken fin stad vi har att förvalta, säger Katarina Frändberg, stadsarkitekt på Vänersborgs kommun.

Vänersborg har en lång tradition av att uppmärksamma sina kulturhistoriska värden. Staden präglas av närhet till Vänern och av stora kvadratiska kvarter som finns kvar sedan 1600-talets befästa rutnätsstad. Bebyggelsen är varierad med alltifrån1800-talets trästad till byggnader från efterkrigstiden och småskalig stadsförnyelse från 1970–80-talen.

Tyréns bebyggelseantikvarier, plan-, landskap- och husarkitekter har inventerat samtliga byggnader med omgivningar, uppförda fram till 1980. De har tittat på alltifrån upplevelsevärde och miljöskapande värde till arkitektoniskt och konstnärligt värde. Resultatet är ett nytt program för bevarande och utveckling av innerstaden vilket uppgraderar tidigare bebyggelsemiljöprogram från 1992.

– Jag är väldigt glad över det fina samarbetet Tyréns haft med Vänersborgs kommun. Tack vare en nära dialog har vi lyckats utveckla programmet till en heltäckande produkt, säger Maria Lundgren, bebyggelseantikvarie på Tyréns.

Programmet ska väcka intresse och stolthet bland stadens invånare, fastighetsägare och myndigheter. Det ska också inspirera till att göra förändringar som stärker Vänersborgs värdefulla kulturhistoriska särdrag samtidigt som det bidrar till en levande modern nutid.

Byggnadsnämnden har beslutat att skicka programmet på remiss till nämnder, kommunstyrelsen och företag i kommunen. Allmänheten ska också ges tillfälle att ta del av programmet och lämna synpunkter innan programmet antas efter sommaren.