Nyheter
11 oktober 2021

Tyréns ökar fokus på social hållbarhet och segregationsutmaningen

Ökad segregation och socioekonomiska klyftor är två stora samhällsutmaningar både i Sverige och internationellt. För Tyréns står de här frågorna högt på agendan och redan för fyra år sedan var vi pionjärer i branschen genom att starta en avdelning för social hållbarhet. Och nu fortsätter satsningen med allt fler uppdrag och rekryteringar med fokus på att bidra till framtidens hållbara samhälle.

- För att bygga morgondagens samhälle måste vi arbeta med alla delar av begreppet hållbarhet. Här på Tyréns är vi unika med att kombinera kompetens inom områden som klimat, samhällsplanering, ekonomi, arkitektur och etnografi. Vi samarbetar även med den akademiska världen, bland annat inom segregationsforskning, berättar Johan Wahlgren, som är utredare inom social hållbarhet på Tyréns.

Uppdragen Tyréns genomför handlar till exempel om att göra en social analys inför ett nytt projekt där sociala konsekvenser av olika lösningar presenteras. Det kan även handla om att skapa strategier som stöd för social hållbarhet inom en organisation, eller att implementera konkreta lösningar som leder till positiv samhällsutveckling.

Olika hållbarhetsperspektiv behöver samspela inte stå i konflikt

En vanlig utmaning är att beställaren av tjänster inom social hållbarhet är för vag i preciseringen av målbilden. Ibland är det även för mycket av silotänkande, där delar som miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet kan stå i konflikt med varandra och där det saknas ett helhetsgrepp. Här spelar Tyréns en viktig roll som vägledare.

- Vi får in allt fler förfrågningar där syftet är att räkna på social nytta. Inom det här området finns stor potential, men det är samtidigt inte helt lätt att mäta den här typen av värden, menar Johan Wahlgren.

Socialt brobyggande i Sundbyberg och trygghetsfrågor i Vårberg

Exempel på uppdrag Tyréns har jobbat med är ett integrationsprojekt i Sundbyberg med fokus på socialt brobyggande, analys för ökad trygghet i Vårberg utanför Stockholm, samt framtagandet av ett beräkningsverktyg för socialt och ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning.

- Vi har även arbetat med social hållbarhet vid skapandet av den helt nya stadsdelen Kopparlunden i Västerås, där vi arbetat mycket med barnperspektivet och trygghetsaspekter, berättar Johan Wahlgren och fortsätter;
- Det var ett intressant uppdrag där vi förutom analysen även var delaktiga i hela processen när området växte fram. På så sätt kunde vi gå in och justera nya behov som dök upp med tiden.

Demografisk analys ger bättre beslutsunderlag

Nyligen rekryterades segregationsspecialisten Mingus Wass till Tyréns för att ge ytterligare fokus på just segregationsfrågorna. Mingus kartläggning av segregationsutvecklingen i Stockholm åren 1991-2016 utsågs till årets bästa mastersuppsats av Svensk Demografisk Förening.

- Segregation är till stora delar en politisk fråga men med demografisk analys kan vi underlätta och skapa rätt förutsättningar för våra beslutsfattare och för näringslivet, menar Mingus Wass.

Segregationsutmaningen är komplex och Tyréns kan bidra i många dimensioner, genom analys av nuläge och orsaker, utredning av ekonomiska konsekvenser av segregation, förslag på insatser och till sist utvärdering av genomförda åtgärder.

- Social hållbarhet har fått ett visst uppsving genom att barnkonventionen nu är en del av svensk lagstiftning och då behöver den sociala dimensionen tas med i samhällsplaneringen. Vi tror att det här bara är början och när det gäller segregation så finns ingen annan väg för samhället än att ta tag i utmaningen, avslutar Mingus Wass.

 

På torsdag den 14 oktober föreläser Mingus Wass om sin masteruppsats på Stockholms universitet. Alla är välkomna att delta digitalt.