Nyheter
11 maj 2020

Tyréns utvecklar interaktiva trafikbullerkartor för Stockholms stad

Tyréns har utvecklat trafikbullerkartor i 2D och 3D för Stockholms stad. Kartorna ska underlätta för handläggare och medborgare att områdesvis se vad staden har för bullernivåer.  

Kartorna har tagits fram i nära samverkan mellan Stockholms stads bullerskyddsgrupp och Tyréns. Trafikbullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm och är baserad på stadens senaste strategiska bullerkartläggning.

– Stockholms stad gav oss förtroendet att hitta en lösning för att göra deras bullerkartläggning mer användarvänlig. Ljudberäkningar har funnits sedan flera år, men har använts i liten utsträckning. Tyréns har skapat gränssnittet för en bättre visualisering i en interaktiv webbaserad lösning, säger Peter Malm, ansvarig akustiker på Tyréns.

I den nya 3D-lösningen ingår även ljudnivåer på fasader som illustrerats i form av små prickar. Med de nya kartorna kan kommunens handläggare enkelt använda data vid bedömning av buller i olika frågeställningar, vid exploateringsarbete och nybyggnationer. De nya kartorna gör det även tillgängligt för medborgare att avläsa bullernivåer i ett område eller på ett specifikt hus.

– Kartläggningen av omgivningsbuller är ett viktigt underlag, både vid miljöbalkstillämpning och i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Vår förhoppning är att kartan ska användas oftare och avsikten är även att den ska fortsätta utvecklas, säger Magnus Lindqvist, utredare vid Stockholms stad.

Ljudnivåer mäts i olika källor
Bullerkartorna redovisar flertalet ljudnivåer och källor.

  • Ljudet redovisat för dygn, dag och natt i dygnsekvivalenta (LAeq) och maximala (LAmax) ljudnivåer.
  • Per källa - väg och spår - samt ansvarig verksamhetsutövare (staden, statlig (Trafikverket) och/eller kollektivtrafik (Region Stockholm/SL).

Läs mer om bullerkartorna på Stockholms stads webbplats