Nyheter
26 april 2022

Tyréns visar vägen mot framtidens hållbara samhällen - Nu tas nästa steg inom Duvedmodellen

Urbaniseringen av samhället har under lång tid påverkat Sveriges glesbygd i en negativ riktning. Klyftorna mellan städer och landsbygd har vuxit till allt större samhällsutmaningar. Kanske håller utvecklingen nu på att förändras? För i spåren av pandemin och ett ökat distansarbete, så väljer allt fler att flytta till mindre tätbefolkade delar av Sverige.

Parallellt med de här pandemieffekterna så har den Vinnova-finansierade Duvedmodellen arbetat i samma riktning. Satsningen är ett forsknings- och innovationsprojektet med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, och handlar i korta drag om att hitta nya innovativa lösningar och förändra strukturer samt normer som hindrar samhällsutveckling på landsbygden. Sedan två år tillbaka är Tyréns en drivande aktör inom projektet.

Som projektnamnet signalerar är det jämtländska samhället Duved utgångspunkten för satsningen. Anledningen till att just Duved valts ut till studieort för modellen är kombinationen av glesbygd med unika förutsättningar, samt byföreningens och det lokala näringslivets intresse för innovativ samhällsutveckling. I Duved har lösningar utvecklats utifrån invånarnas behov inom områden som boende, arbetsliv, livsmedelsförsörjning, service, kultur och energisystem. Ambitionen har varit att lyfta fram digitalisering och cirkulär ekonomi och under projektets genomförande har även olika former av lokalt inflytande provats och utvärderats.

– Målet är att Duvedmodellen ska bidra med nytänkande när det gäller samverkan och styrning, som bidrar till en positiv utveckling i glesbygd och till ett samhälle där olika landsdelar inte ställs mot varandra, berättar Katrin Berkefelt, som är ansvarig för Duvedmodellen på Tyréns.

Tyréns visar vägen mot framtidens hållbara samhällen - Nu tas nästa steg inom Duvedmodellen

Resultaten bygger hållbarhet i hela Sverige
Två år in i projektet är det nu dags att knyta ihop delresultaten och börja blicka framåt. I det fortsatta arbetet läggs därför kraft på att systematisera erfarenheterna och sprida dem vidare.

–I nästa steg handlar det om att utveckla och skala upp de delar som har fungerat bäst. Självklart behöver vi anpassa modellen till olika lokala förutsättningar, men sedan vill vi sprida de lyckade exemplen vidare till andra delar av Sverige. Vi har hela tiden strävat efter att prova och lära oss saker från Duved, för att sedan gå vidare och stödja fler lokalsamhällen i hållbar landsbygdsutveckling, berättar Katrin Berkefelt.

Stad och land går hand i hand
En viktig del i satsningen är även att minska konfliktperspektivet mellan tätortsområden och landsbygden - ett långsiktigt arbete där invanda mönster och värderingar behöver förändras.

– Vi kan bara lösa framtidens utmaningar genom konstruktivt samarbete och inom Duvedmodellen har vi strävat efter att knyta samman ett brett spektrum av aktörer, som bland annat kommuner, ideella föreningar, myndigheter, entreprenörer och universitet, menar Katrin Berkefelt och avslutar med att berätta om några viktiga förutsättningar;

– Eftersom Sven Tyréns Stiftelse varit en av huvudfinansiärerna till Duvedmodellen, så har vi kunnat stötta med projektledning, kommunikationsansvar och samverkan mellan projektets olika samarbetspartners. Dessutom har vi även bidragit med forskningsaktiviteter och utredningar och kompetens inom till exempel hållbarhet, folkhälsa och digitalisering.

Vill du veta mer om nuläge och framtidsplaner för Duvedmodellen?
Kontakta Katrin Berkefelt och besök oss även gärna under H22 i Helsingborg 8 juni, då vi presenterar projektet.

Mer om Duvedmodellen
Projektet Duvedmodellen är en tvåårig satsning som pågår fram till och med september 2022. Duvedmodellen finansieras av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030. Därefter är förhoppningen att ytterligare utveckla modellen med fortsatt stöd från Vinnova fram till 2025.

Inom samarbetet inryms akademiska institutioner i form av Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet och de offentliga verksamheterna Boverket, Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun.

Utöver Tyréns så medverkar följande företag från det privata näringslivet - Jämtkraft, Arvet, Setra Group, Tagehus, ICA, Årehus, Attacus, Eau & Gaz, HaWe Fastigheter.

Projektets rådgivande grupp består av bland andra Tillväxtverket, SKR, RISE samt ett flertal kommuner.

Läs mer på duvedmodellen.se

Foto: Karina Göransson