InfoMap

Möjliggör datadrivna beslut i samhällsbyggnadsprocessen

Vill ni spara tid och pengar genom datadrivna beslut?

Boka en demo av InfoMap

Med InfoMap sparar ni tid och pengar

 • Få koll på vilka aspekter som påverkar värdet inför mark-/fastighetsförvärv
 • Använd ett verktyg istället för att gå till tiotals olika datakällor
 • Beställ utredningar baserat på fakta istället för magkänsla

Exploatering kräver en rad utredningar för att visa att marken är lämplig för bebyggelse. Att missa en viktig aspekt kan leda till förseningar, dyra lösningar och i värsta fall avbrutna projekt. Vi vill hjälpa er att undvika denna typ av slöseri genom att samla relevant data i en plattform.

InfoMap driver den digitala transformationen av samhällsbyggnadsprocessen.

InfoMap samlar och visualiserar kostnadsdrivande och värdeskapande aspekter i en plattform.

InfoMap erbjuder även unik data inom exempelvis klimatrisker och olycksrisker. Ni får en helhetsbild av vilka aspekter som påverkar möjlighet till exploatering

InfoMap möjliggör datadrivna beslut avseende investering i eller försäljning av mark/fastighet. Ni får kontroll över vilka fördjupande utredningar som behöver göras

Ni får kontroll på riskexponering av fastighetsportfölj och en förståelse för var åtgärder behöver vidtas och möjlighet att planera transaktioner

Användningsområden

InfoMap passar för exploateringsprojekt i tidiga skeden där ni vill ha kontroll över vilka aspekter som påverkar markvärdet eller vad som behöver tas hänsyn till och hanteras vidare i byggprocessen. Ni kan även använda InfoMap för att få kontroll på riskexponering för er befintliga fastighetsportfölj och utifrån detta genomföra åtgärder för exempelvis klimatanpassning.

När behöver ni InfoMap?

 • Har ni koll på vilka aspekter som påverkar värdet inför mark-/fastighetsförvärv?
 • Använder ni tiotals datakällor för due diligence vid markförvärv?
 • Beställer ni utredningar på magkänsla som inte tar fasta på helheten?

Känns ovan utmaningar igen? Ni är inte ensamma. Vi har lösningen.

Exploatering kräver en rad utredningar för att visa att marken är lämplig för bebyggelse. Att missa en viktig aspekt kan leda till förseningar, dyra lösningar och i värsta fall avbrutna projekt. Vi vill hjälpa er att undvika denna typ av slöseri genom att samla relevant data i en plattform.

Olycksrisk vid väg för transport av farligt gods​

 • Röd zon – Oacceptabel risknivå​
 • Gul zon – Tolerabel risknivå förutsatt att rimliga riskreducerande åtgärder vidtas​
 • Grön zon – Tolerabel risknivå

Risk för skador på byggnad vid skyfall

Skärmdumparna som visar risk för olycka eller skada är hämtade från webbapplikationen InfoMap.

Så här går det till

Inför mark- eller fastighetsförvärv:

 1. Analysen kan göras av era egna analytiker alternativt beställas som konsulttjänst
 2. Due Diligence-rapport kan beställas som konsulttjänst och inom kort direkt i webbapplikationen
 3. Ni får ett informationsövertag kring vilka aspekter som påverkar markvärdet och ett bättre beslutsunderlag för er investering
 4. Väljer ni att investera så vet ni också vilka aspekter ni bör utreda vidare i byggprocessen, t.ex. för att få en godkänd detaljplan. Dessa utredningar kan beställas som konsulttjänst och levereras i en interaktiv webbkarta som beskriver problemställning och lösningar på ett pedagogiskt vis.

Klimatriskanalys av fastighetsportfölj:

 1. I InfoMap klimatriskmodul visualiseras klimatrisker m.a.p. skyfall, höga vattenflöden och övertemperatur.
 2. Kritiska fastigheter identifieras direkt i webbapplikationen
 3. Lämpliga åtgärder utarbetas
 4. Handlingsplan upprättas för löpande uppföljning och revidering

Steg 3-4 genomförs av era egna analytiker alternativt beställs som konsulttjänst
Ambitionen är även att kunna optimera placering av ny bebyggelse eller infrastruktur med hjälp av prediktiv analys och AI.

Kom igång med InfoMap

 1. Kontakta oss
 2. Testa kostnadsfritt under 2 veckor
 3. Vi bokar in en genomgång av plattformen
 4. Under testperioden får ni gärna ställa frågor till oss
 5. Efter provperioden kontaktar vi er om ni vill fortsätta använda InfoMap