A house

En kreativ mötesplats för innovativa företag. Arkitekturhögskolans gamla byggnad på Östermalmsgatan i Stockholm uppfördes 1967-1969. I en brand 2011 förstördes stora delar av skolan. Skolans verksamhet hade tidigare beslutat att flytta sin verksamhet till nya lokaler inom campus KTH.

År 2015 tog Akademiska hus beslutet att bevara byggnaden och skapa en kreativ mötesplats för nya innovationsföretag och det etablerade näringslivet. Byggnaden har sedan 2011 varit blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum.

Projekteringen har pågått sedan januari 2015 och pågår fortfarande under pågående produktion med etappvis projektering av nya tillkommande hyresgästanpassningar.
Projekteringen har inneburit ett nära samarbete med såväl fastighetsägare som arkitekten och övriga i konsultgruppen ingående tekniska konsulter. Projektet omfattar projektering om 12 000 kvm ombyggnad av arkitekturhögskolans gamla lokaler på Östermalm. Ingående system är - kraftförsörjning, - kanalisation, - belysning samt teletekniska säkerhetssystem med - brand och utrymningslarm och passerkontrollsystem samt transportsystem med nya hissar.

Utmaningen i projektet har varit att bibehålla byggnadens ursprungliga karaktär som uttryckligen skulle beaktas enligt den antikvariska utredningen samt bidra till att byggnadens kulturhistoriska värde tagits tillvara. T.ex. har nya belysningsarmaturer med modern teknik tagits fram i samråd med arkitekt och antikvarie för att i möjligaste mån återskapa den ursprungliga gestaltningen.

En utmaning har även legat i att vid installation av moderna säkerhetssystem såsom brandlarm, passerkontroll m.m. kunna ta sig fram på ett så varsamt sätt som möjligt på de befintliga betongväggar som förekommer i stora delar av byggnaden. Lösningen har varit att man valt att förlägga alla utanpåliggande ledningsinstallationer i stålrör för att harmonisera med den befintliga kanalisationen bestående av galvaniserade armaturskenor och kabelrännor.

Vidare har det varit en stor utmaning att förbereda med en så flexibel installation som möjligt för de kommande hyresgästernas som vid projekteringstillfället inte varit kända och där behovet kan variera stort beroende på verksamhet.

 


Beställare: Akademiska hus i Stockholm.

Uppdrag: Projektering om 12 000 kvm ombyggnad av arkitekturskolans gamla lokaler på Östermalm. Ingående installationssystem har varit el och telesystem samt hiss.

Foto: Viktor Wrange och Richard Hammarskiöld