BAS-P för nya sjukhuset i Malmö

Tyréns ansvarar för systemhandling och bygghandling. Tyréns har uppdraget att utföra BAS-P för samtliga delprojekt inom Regionfastigheters projekt Nya Sjukhuset i Malmö. Uppdraget påbörjades 2015 inom Vårdbyggnads programskede vilket utökades 2016 med programskede för Servicebyggnad och är nu uppdelat i tre delar, ett gällande Vårdbyggnader och ett gällande Servicebyggnader samt Teknisk infrastruktur. Arbetet omfattar systemhandling och bygghandling.

Projekt Vårdbyggnader består av två nya vårdbyggnader drygt 100 000 kvm BTA sammanbundna med ett gemensamt källarplan och andra förbindelselokaler. Inom projektet bedrivs också ett antal delprojekt omfattande förberedande arbeten med transport- och teknikkulvertlösningar, nya entrélösningar samt lednings- och markarbeten. Dessutom kommer rivning och ombyggnation av befintliga byggnader ske. Projektet är logistiskt krävande med flöden av människor inom området där flytt av verksamhet via ersättningslokaler sker parallellt med pågående verksamhet.

Projekt Servicebyggnader omfattar nya logistik- och verksamhetslokaler, delar av laboratoriemedicin, kontor för service och supportverksamheter för sjukhuset. Den innehåller även tekniklokaler för teknisk försörjning bland annat omfattande kyla, elkraft och medicinska gaser. Byggnadens storlek är ca 25 000 kvm BTA.
Utöver Servicebyggnaden skall även en ny byggnad för Bårhus på ca 1500 kvm BTA uppföras samt en administrativ byggnad på ca 1000 kvm BTA renoveras.

Projekt Teknisk infrastruktur omfattar sådant som inte kan sorteras in under något av den andra två stora projekten så som rörpostanläggning, robusta nät för fjärrvärme, kyla, medicinska gaser med mera.

Hantering av arbetsmiljöfrågor i produktion, bruks samt driftskedet sker i nära samarbete mellan brukare och driftpersonal, entreprenörer, byggherre, projektörer i olika processer inom NSM-projektet.