Detaljplan för The Absolut Company

Tyréns har tagit fram en detaljplan för The Absolut Companys destilleriverksamhet i Nöbbelöv, Kristianstad.  Uppdraget genomfördes som en byggaktördriven planprocess och innefattade att leda och driva planprocessen, i ett nära samarbete med kommunens planhandläggare.

I uppdraget ingick att ta fram underlag, upprätta planhandlingar, samordna arbetet med andra konsulter och företräda The Absolut Company i möte med bland andra kommunen och Länsstyrelsen.

Utveckling av nya byggnader och anläggningar

Syftet med planuppdraget var att fastställa markanvändningen industriändamål i enlighet med pågående verksamhet och att skapa förutsättningar för att utveckla nya byggnader och anläggningar. Planområdet omfattar ca 47 ha och är i privat ägo.

Inledningsvis gjordes en bedömning av miljöpåverkan. Planförslaget bedömdes medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättades för att kunna belysa behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen.

Ett brett samarbete

Under planprocessen har vi samarbetat med Trafikverket, Länsstyrelsen (avseende strandskydd), E.ON (som har ett ställverk inom planområdet) och Kristianstads flygplats vars inflygningsområde (riksintresse) berörs av planområdet.

Se filmen om hur vi jobbar i en byggaktördriven planprocess

Tyréns har lång erfarenhet av att arbeta i tidiga stadsplaneringsprojekt, både åt kommuner och byggaktörer. Vi kan lagstiftningen och vet hur den kommunala planprocessen fungerar och får ofta rollen som projektledare eller rådgivare och är med i hela processen eller i specifika skeden och utredningar.

Laddar