Hörnhissarna på Östra sjukhuset i Göteborg

Projekt Hörnhissarna är en central del i en pågående upprustning av logistiksystemet på Östra sjukhuset. Projektet omfattar tillbyggnad av ett hisstorn på befintlig centralklinik och innehåller två transporthissar som ersätter de ursprungliga godshissarna från 1972.

Tyréns har varit arkitekt för projektet och tillsammans med logistiker och övriga medverkande konsulter stått för planering och utformning av tillbyggnaden från program till färdig bygghandling. Byggstart sker hösten 2019 och färdigställande är planerat till fjärde kvartalet 2020.

Hörnhissarna befordrar gods på självgående truckar i det automatiserade logistiksystem som ska införas. I källarplan ansluter hissarna till sjukhusets kulvertsystem och på varje våningsplan finns ett godsrum där transportvagnar till vårdavdelningarna lämnas och hämtas. Hissarna transporterar tvätt, mat och allt övrigt gods till Centralklinikens verksamheter.

"Tyréns har varit arkitekt för projektet med ansvar för tillbyggnaden från program till färdig bygghandling."

En stor del av transporterna kommer att bestå av sterilgods från den nya steriltekniska enheten till sjukhusets centrala operationsavdelning i Centralkliniken. Byggnaden omfattar cirka 52 000 kvadratmeter i elva våningsplan och tillbyggnaden omfattar cirka 825 kvadratmeter.