Konserthuset

Renovering och tillgänglighetsanpassning av Konserthuset. Konserthuset vid Hötorget i Stockholm har ett stort kulturhistoriskt värde och klassas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. För att byggnaden ska uppfylla nya krav och behov har en serie renoveringar utförts de senaste åren. Dessa omfattar bland annat tillgänglighetsanpassning, uppgradering av installationer samt verksamhetsanpassning av en lokal med egen entré.

Det blå Konserthuset är en av Stockholms mest kända signaturbyggnader, ritad av Ivar Tengbom och invigd 1926. Huset uppfördes för att ge en hemmascen åt nuvarande Kungliga Filharmonikerna, en funktion det fyller än idag.

Tyréns har varit involverade i flera av renoveringsåtgärderna som genomförts de senaste åren. Bland annat har man tagit fram antikvariska konsekvensbeskrivningar samt bistått med antikvariskt sakkunnig vid tillgänglighets- och lokalanpassningarna. Ett annat omfattande uppdrag har varit att projektera ny kraftförsörjning, belysning inklusive ljusdesign, brand- och utrymningslarm och tele-/datasystem.

Utmärkande för arbetena i Konserthuset har varit den höga ambitionsnivån i att bevara byggnadens arkitektoniska uttryck. Höga krav har ställts på att dölja installationer och få nytillskott att upplevas som del av originalinteriören. Genom innovationsförmåga och antikvarisk skicklighet kunde husets unika arkitektur bevaras, samtidigt som den gjordes tillgänglig för samtliga av Konserthusets besökare. Ett exempel är kompletteringen med en hiss till Grünewaldssalen, där Tyréns tog fram en dörrutformning till förväxling lik övriga dörrpar.

En stor utmaning har även varit att verksamheten pågått i huset under hela renoveringen, samtidigt som man haft många parallella entreprenader. Detta har ställt höga krav på samordning, nära kunddialog och kreativa installationslösningar.

 

Beställare: Konserthusstiftelsen