Kvarter 1, Torsplan

Kvarter 1, Torsplan . Kvarter 1, Torsplan är en stor kontor- och handelsfastighet som byggs vid Solnabrons fäste och en del av den nya stadsdelen Hagastaden. Tyréns har i uppdrag 2011-2013 att projektera grundläggning, stomkompletteringar samt brokonstruktion för fyra broar som angränsar till kvarteret. Tyréns genomför även en akustisk utredning med kravställning enligt miljöcertifiering samt förslag på lämpliga bullerdämpande åtgärder.

Kvartersbyggnaden Kvarter 1 har omkring 20 000 kvadratmeter kontorsyta och 10 000 kvadratmeter för handel och service i tre våningsplan. Kvarteret är en av de första som byggs i den planerade stadsdelen Hagastaden som väntas stå klart 2025.

Tyréns tar fram bygghandlingar för grundläggning av hus samt för övriga platsgjutna konstruktioner, fyra platsgjutna broar med underliggande garagevåning och biutrymmen samt platsgjuten garage i två våningar och diverse lastkajer under Solnabron. Bygghandlingar upprättas för stomkomplettering och anslutningsdetaljer mellan hus och fyra omgivande broar. Uppdraget samordnas mellan Tyréns byggnadskonstruktörer och brokonstruktörer.

Tyréns akustiker har i projektet sammanställt en akustisk utredning med ljudkrav samt genomfört en trafikbullerutredning inför projektering. I projekteringsskede fastställs bullerdämpande åtgärder för tekniska installationer utomhus och dimensionering av fasadisolering samt stomljudsisolering av handelsytor. Sammanställning av akustikkrav inför BREEAM-certifiering har även utförts. I produktionsskede utförs verifiering av väggkonstruktioner i handelsdelen. I samband med hyresgästanpassning ges förslag på lämplig ljudstandard sammanställts för aktuella hyresgäster.

Utmaningen med uppdraget är komplexiteten i samordningen mellan alla tjänsteområden inblandade i uppdraget. Tyréns för i uppdraget dialog med externa konsultfirmor för väg, vatten och installation. Kvarterets anslutande brokonstruktioner har också komplicerade förutsättningar vilket ställer hög krav på dimensionering för att möta rådande bronormer.

Beställare: NCC