Kvarteret Brädstapeln

Utveckling av prestigebygge från 1970-talet. Ett brutalistisk 1970-tals kontor anpassades till dagens krav på attraktivitet och utbud. Tätt samarbete med arkitekt och beställare gjorde att marknadens behov och byggnadens höga kulturvärden kunde mötas.

I kvarteret Brädstapeln på Kungsholmen i Stockholm lät försäkringsbolaget Trygg-Hansa i mitten av 1970-talet uppföra ett av landets mest genomarbetade huvudkontor. Arkitekterna på Tengboms formade en brutalistisk anläggning som än idag är ett välfungerande kontorshus, nu för ett större antal hyresgäster. Fastigheten är blåklassad av Stockholms stadsmuseum. Att byggnaden har högsta kulturmiljövärde innebär att den omfattas av restriktioner både in- och utvändigt.

Tyréns byggnadsantikvarier har sedan 2014 bistått fastighetsägaren Areim med rådgivning och utlåtanden för anpassningar av enskilda kontorsvåningar efter hyresgästernas behov och utveckling av kvarterets publika delar som gör att kvarteret svarar upp mot höga krav på attraktivitet och utbud. Tyréns har även fungerat som kulturmiljöstöd i samband med utarbetandet av en detaljplan som möjliggör att kvarteret kan utvecklas ytterligare. Framgångsfaktorer för projektet var den täta dialogen och att arkitekterna involverade antikvarierna redan tidigt i processen. Genom analyser av byggnadens kvaliteter och utmaningar har vi tillsammans kunnat finna goda lösningar, som möter både marknadens behov och byggnadens kulturmiljövärden.

Beställare: Areim