Malmö Centralstation

Malmö Centralstation. Tyréns har byggnadsvårdare som sedan 2008 bedriver löpande uppdrag på Malmö Centralstation vid ombyggnad, tillbyggnad, restaurering, nyexploatering, konservering och dokumentation samt bistå uppdragsbeställare med antikvariskt-teknisk rådgivning.

I samband med anläggandet av Citytunneln har byggnadsminnet Malmö Centralstation varit föremål för en omfattande till- och ombyggnad där Tyréns också medverkat. Delar av anläggningen har rivits för att ge plats åt en ny terminalbyggnad, kallad Glashallen. Den tidigare stamplattformen och vänthallen har givits en ny funktion som restaurangtorg och den unika banhallen har renoverats.

Sedan 2008 har också uppdragsansvarig bebyggelseantikvarie fungerat som rådgivare, samordnare och antikvarisk medverkande vid omdaningen av stationsanläggningen, med omgivande fastigheter. I uppdragen ingår täta kontakter med Jernhusen, Trafikverket, Länsstyrelsen, arkitekt, övriga konsulter samt entreprenör.

Tjänster i uppdragen omfattar utredning inför nyexploatering av ett tidigare godshanteringsområde, utredning och dokumentation i samband med rivning, antikvarisk medverkan och rådgivning vid om- och tillbyggnad av stationsbyggnaderna, samordning av antikvariska frågor med Trafikverket samt löpande rådgivning i förvaltningen av byggnadsminnet.

Malmö Centralstation är en stor och komplex anläggning. Att vårda byggnadsminnet samtidigt som stationen ska fungera som både reseterminal och kommersiell fastighet är en stor utmaning. Helt avgörande för att lyckas med det är en förståelse för samtliga identiteter, en väl utarbetad strategi och ett fungerande samarbete med övriga aktörer.

För att lösa detta utvecklas även ett system för myndighetshanteringen i samarbete med Länsstyrelsen som kan löpa parallellt med projekterings- och byggprocessen.

Beställare: Jernhusen