Mosebacketerrassen

Plats för förlustelse. Vi är med och utvecklar Mosebacketerrassen som är en nöjesplats i Stockholm med lång tradition.

Sedan 1700-talet har stockholmarna kommit till Mosebacke på Söders höjder för att äta, dricka, se på utsikten och roa sig. Mosebacketerrassen och Södra Teatern har en lång kontinuitet som nöjesplats med höga kulturhistoriska värden. Södra Teatern med Mosebacketerrassen är skyddat som byggnadsminne.

Kafé- och kulturverksamhet på platsen bedrivs i lokaler som är i behov av upprustning. Fastighetsägaren har därför initierat ett byggnadsprojekt som samlar bland annat scen och serveringslokaler på terrassen. Inför bygglov och ändrad detaljplan har Tyréns antikvarier bistått fastighetsägaren med att identifiera Mosebacketerrassens kulturhistoriska värden samt att analysera konsekvenserna av en ny detaljplan och föreslagen ny bebyggelse. Tyréns har tagit fram antikvariska riktlinjer för den nya bebyggelsen. Under förutsättning att ny bebyggelse anpassas till Mosebacketerrassens kulturhistoriska karaktär, har förslaget bedömts som positivt för platsens kulturvärden.

En framgångsfaktor för förändringarna av Mosebacketerrassen var att arkitektförslaget var väl förankrat i platsens kulturhistoria och den typ av verksamhet som historiskt har funnits på Mosebacke.