Musikhuset Aarhus

Brandskydd i spektakulär tillbyggnad. I samband med en tillbyggnad om 17 000 m2 i musikhuset i Aarhus genomförde Tyréns brandskyddsprojekteringen. Projekteringen genomfördes enligt dansk lagstiftning. För att möjliggöra en öppen planlösning utfördes analytisk dimensionering med avancerade datormodeller. Tyréns har även utarbetat rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Den ursprungliga delen av musikhuset i Aarhus färdigställdes 1982 efter över 60 års diskussioner och planering. Under sommaren 2005 togs det första spadtaget för en tillbyggnad av musikhuset. Den nya delen av byggnaden togs i bruk 2007. Totalt sett omfattar byggnaden 33,000 m2 och byggnaden har över 500 rum samt 7 konsertsalar.

I samband med tillbyggnaden fungerade Tyréns som brandkonsulter genom hela projektet. Brandskyddet projekterades enligt dansk bygglagstiftning, Br95. I projektet ingick även analytisk dimensionering som baserades på en rad internationella vägledningar från bland annat England och USA. Stor vikt lades vid att få en smidig integration och en öppen planlösning mellan den befintliga delen och den tillbyggda delen. I projektet ingick därför även projektering av ändringar i den befintliga delen. För att möjliggöra en öppen förbindelse mellan den befintliga och den nya delen genomfördes en rad rökfyllnadsberäkningar och utrymningsanalyser för att dimensionera mekanisk brandgasventilation och brandgardiner. I projektet genomfördes även analyser med avseende på brandteknisk klass på glas, invändiga ytskikt samt larmorganisation och rökdetektortyper i olika delar av byggnaden. Med hjälp av den brandtekniska projekteringen är den färdiga byggnaden mycket flexibel, oavsett vilken typ av arrangemang som genomförs. Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av arrangemang parallellt utan att äventyra utrymningssäkerheten. Den brandtekniska analysen möjliggjorde kostandsbesparingar och en stor grad av arkitektonisk frihet.

I projektet ingick även att utarbeta rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet baserat på danska rekommendationer och vägledningar.

Beställare: A. Enggaard A/S