Ombyggnation av anrika skolor och bad i Gamla stan

Inför ombyggnation av Storkyrkoskolan, Estniska skolan och Storkyrkobadet, där byte av ventilation och uppgradering av andra tekniska system i byggnaden ingår, har Tyréns byggnadsantikvarier identifierat byggnadens kulturvärden och beskrivit hur de kommer till utryck på platsen. Tyréns har även varit en del av detaljprojekteringen genom att vara ett stöd till projektmedlemmarna med att uppfylla plan- och bygglagens varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. 

Flera olika kompetenser från bl.a. ventilation, konstruktion, VS och brand samt arkitekt från olika konsultbolag har ingått i projektet. Arbetet har sammanställts i en antikvarisk konsekvensanalys samt i kontrollpunkter till kontrollplan som underlag till bygglovsansökan.

Skolbyggnaden består av fyra sammanbyggda huskroppar från olika årtionden från 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1930-tal. Byggnaderna har bland annat rymt bostad för hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl och det har funnits ett sidenväveri på platsen. Skolverksamheten etablerade sig i byggnaden på 1800-talet med Stockholms första skolbad. Nuvarande Storkyrkobadet anlades på 1930-talet.

“Utmanande kulturmiljöarbete i anrika kvarter.”

Utmaningar 
Utmaningen med projektet har varit att hitta lösningar som tillgodosett olika intressen och samtidigt bevara byggnadens kulturvärden. Det arbetet resulterade i delvis okonventionella lösningar, men lösningar som anpassats efter byggnaden.

Beställare: SISAB, Skolfastigheter i Stockholm