Skogslundens förskola

Ett genomtänkt projekt i alla detaljer. Projektet Passivhusförskolan Skogslunden är ett genomtänkt projekt i alla detaljer för att bekräftiga att även byggnader i Sverige kan klara den internationella passivhusnormen. Förskolan omfattar 800 kvm och fyra avdelningar som ska passa för 90 barn.

Vårt uppdrag var bland annat att säkerställa att byggnadens energibehov klarade passivhuskriterierna inför internationell certifieringen och att se till att inneklimatet blev komfortabelt. Vidare har det omfattat rådgivning avseende arkitektur, projektering och utförande på byggarbetsplatsen för att minimera köldbryggor och skapa byggbara lösningar med hög lufttäthet. I uppdraget ingick också att genomföra en passivhusutbildning för entreprenörer och hantverkare i det aktuella projektet.

Utöver energisamordningsrollen har Tyréns även haft ansvar för projektledningen, arbetsmiljö, fuktsäkring och geoteknik.

Beställare: Armada Fastighets AB