Projekt

FoU-projekt

Tyréns ambition är att erbjuda hållbara lösningar som både står i samklang med miljön och är kostnadseffektiva och funktionella. Den här ambitionen genomsyrar hela vår organisation i form av fokusområden som avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också utvecklas så att vi förädlar det vi redan har och utnyttjar våra erfarenheter mer effektivt.

Coinplace - Design för multifunktionella byggnader

Coinplace är ett forsknings- och innovationsprojekt som Tyréns initierat och drivit med stöd av bland andra Energimyndigheten. Kort och gott...

Timber on top – hållbara byggnader på höjden

Projektet Timber on top syftar till att öka kunskapen om hållbara på- och tillbyggnader på befintliga byggnader. Aktörer från alla led i vär...

Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning, finansierat av Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation – Agenda 2030.

Urban Trends & Innovations

En internationell studie om hur man planerar, leder och implementerar innovativa lösningar för ett mer hållbart framtida samhälle.

TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Med avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3...

Decode - TyrEngine

Kan en interaktiv visualisering överbrygga glappet mellan och underlätta förståelsen av översiktsplan och detaljplan? Den frågan ställde vi oss också…

GeoBIM skapar ordning och reda

I ett projekt är det ofta svårt att veta vilka geotekniska undersökningar som är utförda och var de är placerade. Ju större projektet är, de...

Quiet Track minskar buller från spårtrafik

Quiet Track är ett EU-finansierat projekt för att minska buller och slitage från spårtrafik. Mikrofoner talar om hur mycket det bullrar och ett GPS-system visar var det bullrar mest.

Välkommen in i värmen

Attract, ett projekt som syftar till att bygga lågenergihus som tål subarktiskt klimat. Projektet utgår från stadsomvandlingen som pågår i G...

Bioclimatic Tool

Vi kan inte styra väder och vindar. Däremot kan vi bygga stadsmiljöer som är anpassade till det lokala klimatet. Med hjälp av Tyréns tjänst ...

TrygGIStaden

Folktomma gator och mörka områden kan ofta kännas hotfulla. Känslan av otrygghet i dessa områden gör att många, framförallt kvinnor, blir be...

Decode

Decode, Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovat...

Metod för säkrare dricksvatten

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”. Detta är inskrivet i EU:s ra...

Geoenergi – värme och kyla från jord och berg

Geoenergi är i huvudsak solenergi som är lagrad i marken. Idag finns effektiva och miljövänliga sätt att utvinna denna energi, både småskali...

CityHush

CityHush ställer frågan: hur minskar vi trafikbullret i våra städer? Sju länder och flera företag är engagerade i det europeiska samarbetsprojektet CityHush.

MALAGA

Konsten att se många meter ner i jorden är något som människan länge drömt om. Tyréns är med och utvecklar en geofysisk metod, som går ut på...

Stadstrender

Stadstrender är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där syftet är att stärka kunskapen om hur städer och regioner i framtiden kommer att ...

Sociala obligationer - Mäta och följa upp social hållbarhet

I Tyréns forsknings- och innovationsprojekt Sociala obligationer har vi utvecklat tjänster för att arbeta systematiskt med social hållbarhet inom ramen för sociala investeringar.