Projekt

FoU-projekt

Tyréns ambition är att erbjuda hållbara lösningar som både står i samklang med miljön och är kostnadseffektiva och funktionella. Den här ambitionen genomsyrar hela vår organisation i form av fokusområden som avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också utvecklas så att vi förädlar det vi redan har och utnyttjar våra erfarenheter mer effektivt.

TyrEngine

TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Med avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3...

Effektivisering av byggprocessen med VDC

VDC-metodiken är tvärvetenskaplig och berör verksamhetens kärna, dvs en utveckling av den arbetsprocess vi använder i alla våra designuppdra...

GeoBIM skapar ordning och reda

I ett projekt är det ofta svårt att veta vilka geotekniska undersökningar som är utförda och var de är placerade. Ju större projektet är, de...

Quiet Track minskar buller från spårtrafik

Quiet Track är ett EU-finansierat projekt för att minska buller och slitage från spårtrafik. Mikrofoner talar om hur mycket det bullrar och ett GPS-system visar var det bullrar mest.

Hållbar arkitektur för industrianläggningar

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbete...

Välkommen in i värmen

Attract, ett projekt som syftar till att bygga lågenergihus som tål subarktiskt klimat. Projektet utgår från stadsomvandlingen som pågår i G...

Bioclimatic Tool

Vi kan inte styra väder och vindar. Däremot kan vi bygga stadsmiljöer som är anpassade till det lokala klimatet. Med hjälp av Tyréns tjänst ...

Articulated Funiculator

Articulated Funiculator är helt ny typ av hiss. Faktum är att vi inte kallar det hiss, vi ser det som ett vertikalt transportsystem som har fler användningsområden än det vi idag tänker på som ”hiss”.

BESTyr - Surfa fram koll på underhåll

BESTyr är ett webbaserat underhållsprogram för infrastrukturen på industrianläggningar som ger ökad kvalitet och minskade kostnader. Besiktn...

TrygGIStaden

Folktomma gator och mörka områden kan ofta kännas hotfulla. Känslan av otrygghet i dessa områden gör att många, framförallt kvinnor, blir be...

Decode

Decode, Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovat...

Säkrare dricksvatten

”Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”. Detta är inskrivet i EU:s ra...

Geoenergi – värme och kyla från jord och berg

Geoenergi är i huvudsak solenergi som är lagrad i marken. Idag finns effektiva och miljövänliga sätt att utvinna denna energi, både småskali...

Trafiksäkerhet

Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet i Sverige är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka...

CityHush

CityHush ställer frågan: hur minskar vi trafikbullret i våra städer? Sju länder och flera företag är engagerade i det europeiska samarbetsprojektet CityHush.

Ökat fokus på hälsa i MKB

Tyréns har samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet i ett doktorandprojekt mellan 2008-2016. Syftet var att studera och bidra till en fö...

MALAGA

Konsten att se många meter ner i jorden är något som människan länge drömt om. Tyréns är med och utvecklar en geofysisk metod, som går ut på...

BIM

BIM (Building Information Modelling), virtuellt byggande, produktmodeller - namnen är många men målet är detsamma. Att arbeta tillsammans mo...

Go:Smart och Send Smart

Hållbara person- och godstransporter utgör en global utmaning, i Göteborgsregionen, och inte minst Göteborgs stad. Staden har som mål att vä...

Stadstrender

Stadstrender är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där syftet är att stärka kunskapen om hur städer och regioner i framtiden kommer att ...

Byggande på avfallsupplag

En åtgärdsutredning i Malmö hamn blev uppslaget till projektet om avfallsupplag. Tyréns genomförde på uppdrag av Fastighetskontoret i Malmö ...

Förorenad mark

Grundvatten är en viktig men sårbar dricksvattenresurs – ett en gång förorenat grundvattenmagasin riskerar att förbli förorenat under mycket...

Klimatanpassning

Tyréns utvecklingsprojekt om klimatanpassning gav ny kunskap och nya metoder för att hjälpa kommuner och andra aktörer att bygga ett robust ...

Ökat gående

Att gå är det mest grundläggande transportsättet. Trots det har gångtrafiken traditionellt fått litet utrymme i trafikplanering. Tyréns medv...

Decode - TyrEngine

Kan en interaktiv visualisering överbrygga glappet mellan och underlätta förståelsen av översiktsplan och detaljplan? Den frågan ställde vi oss också…