BIM

BIM. BIM (Building Information Modelling), virtuellt byggande, produktmodeller - namnen är många men målet är detsamma. Att arbeta tillsammans modellbaserat med information genom hela byggnads- och anläggningsobjektets livscykel.

För att dra nytta av den potential som finns med BIM har vi valt att göra en företagsgemensam satsning, där alla delar av företaget deltar i utvecklingsarbetet.

Det centrala i satsningen är att blanda medarbetare med olika kompetenser och som arbetar i olika skeden av projekten.

Analytiker, projekt- och projekteringsledare, utredare tillsammans med projektörer inom olika teknikdiscipliner samt experter på informationshantering som alla gemensamt arbetar med frågeställningar inom processkartläggning, informationsflöde, arbetssätt och systemutveckling.

Syftet med BIM

  • att genom förnyade arbetssätt och med modern ICT skapa högre kvalitet och lönsamhet i våra kunders projekt.
  • att genom nya affärsmodeller öka vår lönsamhet.

Fördelar via BIM

  • Tillgång till rätt information genom hela byggnads- och anläggningsobjektets livscykel
  • Bättre samordning och färre fel i projektering, produktion och förvaltning
  • Minskad tidsåtgång
  • Minskade kostnader
  • Ökad produktivitet
  • Ökad kvalitet i process och produkt


Resultat av BIM
Utvecklingsarbetet inom BIM-projektet är uppdelat i två olika faser. En fas är fortsatt utveckling av olika BIM-koncept.
Den andra fasen är implementering av BIM-teknik och BIM-koncept i vår befintliga organisation. Utvecklingen och implementeringen bedrivs i ett antal delprojekt.

Delprojekten omfattar utveckling och implementering inom de tre olika användningsområden:

Anläggningar

  • Byggnader
  • Byggprocessen

 

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse