CityHush

Mindre buller från trafiken i Europas städer med CityHush. CityHush ställer frågan: hur minskar vi trafikbullret i våra städer? Sju länder och flera företag är engagerade i det europeiska samarbetsprojektet CityHush.

Projektkoordinator är akustikspecialisten Martin Höjer på Tyréns i Stockholm.

– Buller är ett stort hälsoproblem, som skapar stress, högt blodtryck och förkortar liv. Vi utvecklar olika åtgärder som ska hjälpa stadsplanerare, trafikspecialister och andra att kunna minska problemen, berättar Martin.

Utmaning med CityHush
Över en femtedel av Europas befolkning lever med ihärdigt störande och hälsofarligt trafikbuller (över 60 decibel). Ännu fler lever i ständigt trafikbrus. Bullerföroreningar är ett av våra värsta miljöproblem. Det är ingen lätt uppgift som Tyréns akustikingenjör och hans kollegor i det europeiska samarbetsprojektet CityHush arbetar med.

I CityHush finns partners från sju länder. Från Sverige deltar byggbolaget NCC, Stockholms miljöförvaltning, trafikmyndigheten i Göteborg och KTH. De ska hjälpa till att utveckla helhetslösningar för att minska buller i städer med upp till 10 decibel.

Samtidigt vill man minska partikelspridning, minska koldioxidutsläpp och ta hänsyn till att städerna behöver fungerande trafikflöden. De ska också visa kostnader för olika typer av åtgärder.

CityHush är en vidareutveckling på delar från ett tidigare EU projekt Qcity, som kartlade bullerproblem i större städer.

– Nu handlar det om att ta fram en handlingsplan och att ge samhällsplanerare verktyg för att kunna åtgärda problemen, säger Martin.

Lösningar med CityHush
CityHush tittar på flera koncept. Ett är att skapa tysta zoner (Q-zones) i städer, exempelvis genom att styra om trafik, endast tillåta elbilar i vissa områden och bygga parker.

– Vi ska kunna visa i vilken omfattning det skulle minska bullret och vad det betyder för kostnader och trafiksituationen i stort, säger Martin.

Att helt ta bort buller i städer är inte realistiskt. Däremot kan man bygga in lugnare områden. Bara att kunna vila stundtals från buller har stor betydelse, i till exempel bakgårdar, parker och bilfria områden.

Behovet är störst i så kallade hotspots, tätbefolkade stadsdelar med mycket buller och med döds- och sjuktal högre än normalt. För att hjälpa stadsplanerare utvecklar CityHush metoder för att enkelt kunna identifiera hotspots. Bullerkartläggningen och hotspots läggs upp offentligt så att de också kan ses av allmänheten.

Ett annat koncept för tystare städer är tystare vägbeläggningar och bildäck. Här är bland annat NCC:s beläggningsspecialist NCC Roads med och utvecklar lågbullrande vägbeläggningar. Tyréns studerar tillsammans med däckföretaget Goodyear lågbullrande däck, vilket bland annat har lett till en helt ny typ av däck som Tyréns tagit patent på. Det består av två smala däck som sitter ihop i par istället för ett bredare däck. Det minskar däckbuller som orsakas av att gummit slår i marken när man kör.

Dubbdäck är också i fokus. De ger väsentligt mer ljud än icke dubbade vinterdäck. Dessutom river de upp skadliga partiklar och tvingar fram tåligare och hårdare vägbeläggningar som gör att alla typer av däck bullrar mer.

Ett annat koncept för minskat däckbuller som studeras är att ge bilar förstärkta huvar runt hjulen. Buller inne i hus i trafikstörda lägen kommer inte bara från så kallade luftljud. Buller kan också spridas genom konstruktioner i form av vibrationer. Lågfrekventa vibrationer kan gå rätt in i husen och stråla ljud från rummets väggar, tak och golv.

– Mer kunskap om det problemet kommer att påverka hur vi i framtiden bygger våra hus, säger Martin.

Resultat av CityHush
De tysta zonerna och beräkningsmetoderna för att hitta hotspots är viktiga delar av CityHush. Zonerna skapas i särskilt utsatta områden och skapar lugnande andningshål för personer som bor där.

– Men det är inte säkert att tysta zoner alltid är den bästa lösningen. I vissa städer kan det bli orimligt dyrt, i andra leder det till svåra trafikstockningar. Men ibland kanske det går, säger Martin.

Målet med CityHush är att granska möjligheterna i olika koncept som vägbeläggning, däckteknik och att ge stadsplanerare beräkningsmodeller för hur rimligt och effektivt det är att skapa tysta zoner.

Beställare: Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse, EU