Decode

Decode - Community Design for Conflicting Desires. Decode, Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decodes främsta mål handlar om att underlätta för samverkan. Det görs genom metoder som hanterar motstridiga intressen och som utvecklar konstruktivt nytänkande mellan olika aktörer i stadsutvecklings-projekten. Målet är även att utveckla stöd för lokala omställningsprocesser och hållbar stadsutveckling, anpassad för glesbygdens utmaningar. När Steg 3 avslutas kommer tjänsterna ge stöd för en demokratisk och värdeskapande stadsbyggnadsprocess, i planerings-, genomförande- och förvaltningsskedet, som säkerställer en hållbar utveckling av såväl städer som mindre orter.

Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

Decode har under Steg 2 utvecklat metoder, verktyg, matriser och visualiseringar som gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning inom ramen för:

1. Organisation av ett projekts ledning, bemanning och hållbarhetssamordning,

2. Samverkan mellan projektets medverkande aktörer, samt

3. Delaktighet genom inkludering av medborgares och lokala aktörers intressen. Decode har medverkat i utvecklingen av det nationella forumet Citylab Action som är en plattform för hållbar stadsutveckling.

Tolv stadsutvecklingsprojekt arbetar enligt Citylab Action i en pilotomgång, under ledning av Sweden Green Building Council. Decode har även producerat en film och en stor mängd artiklar och rapporter m.m. som är tillgängliga på projektets webbplats

Sverige måste, enligt Boverket, dubblera bostadsbyggnadsvolymen fram till 2025. För såväl nya som för befintliga bebyggelser behövs ofta innovativa lösningar och en öppen dialog över sektorsgränser och med medborgare för att identifiera och ta sig an denna komplexa utmaning.

Den största samhälls- och affärsnytta som Decodes tjänster medför är en hållbar utveckling av städer, mindre orter och platser samtidigt som det ger kortare ledtider i planprocessen och därmed minskade kostnader för kommuner, byggherrar och andra privata aktörer. Det kommer även att skapa stora mervärden för medborgare eftersom Decode kommer att skapa stöd för att öka bostadsbyggandet på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som stadsbyggnadsprocessen effektiviseras.

Decode består av en unik sammansättning av forskarkompetenser som traditionellt inte är involverade i hållbar stadsutveckling, vars kunskaper integreras med expertis inom industri-, kommun- och myndighetssfären. De tjänster inom processtyrningen som ska utvecklas är designade för att nyttiggöras: I. Fritt av kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, m.fl. med olika förutsättningar, II. Inom ramen för Citylab Action där projekt får stöd i att upprätta hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner, och som även ger möjlighet till en certifiering av projektens hållbarhetsarbete, för mätning och uppföljning av resultat och effekter. Häri ligger också innovationshöjden genom att Decode utgår från varje enskilt stadsutvecklingsprojekts lokala förutsättningar, samtidigt som projekten drivs genom en kvalitativ och inkluderande målstyrning för att undvika att fastna i olika standardlösningar och för att säkerställa en hållbar utveckling.

Beställare: KTH arkitekturskolan
Projektpartners: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, SP, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Sweden Green Building Council, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg, Järfälla, Norrtälje, Stockholm, Sorsele, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Boverket, Statens konstråd