Destination 2030 - För hållbara och berikande upplevelser

Destination 2030 är en ny tjänst från Tyréns som utvecklar destinationer med fokus på hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och destinationsbolag samt lokala företag och kommersiella aktörer som har utmaningar med att förvalta sina turistmål och skapa attraktionskraft på ett sätt som är framgångsrikt för det lokala samhället.

Laddar

Turism kan leda till stora påfrestningar på miljöer och för invånare. Människors resande kan samtidigt främja möten mellan människor, ge positiva ekonomiska effekter för samhället och bidra till en ökad kunskap och ansvarstagande för platsers kulturarv och naturvärden. Det handlar om att förvalta och utveckla platsens värden så att destinationen är lika eller mer attraktiv för kommande generationer.

Destination 2030 har hämtat inspiration från Unescos verktygslåda för hållbar turism. Det är en internationellt etablerad modell med olika steg som ger riktning i hållbarhetsarbetet.   

Genom att utveckla och tillämpa ett systematiskt arbetssätt för hållbar destinationsutveckling med utgångspunkt från platsens kärnvärden kan Tyréns hjälpa destinationer med att bli mer attraktiva och hållbara. 

Den nya tjänsten är inriktad på följande beställare: 

  • Kommuner och kommunala destinationsbolag 
  • Regioner och regionala destinationsbolag 
  • Länsstyrelser 
  • Lokala företag och kommersiella aktörer

I projektet samverkar olika kompetenser på Tyréns för att skapa hållbara lösningar till nytta för såväl besöksnäringen som lokalsamhällen. I utvecklingsteamet finns samlad kompetens om turism- och besöksnäringen, social hållbarhet, natur- och kulturmiljö, fysisk planering, ekonomi och regional utveckling. Målet är att gå från händelsestyrd utveckling inom hållbarhet till långsiktigt strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Destinationsutveckling handlar om att gå igenom en långsiktig och strategisk process – att gå från ett nuläge till framtida önskat läge.

Det handlar om att förvalta och utveckla platsens värden så att destinationen är lika eller mer attraktiv för kommande generationer. Hur går vi från fokus på tillväxt till att hitta smarta lösningar som ger ett långsiktigt hållbart mervärde till både destinationer och besökare?

Destination 2030 kännetecknas av ett systematiskt arbetssätt i fyra steg:  

  • Förstå platsen och turismen
  • Arbeta strategiskt
  • Uppnå hållbar turism
  • Följa upp

Momenten bygger på varandra men kan också hanteras självständigt beroende av behov, utmaningar och ekonomi. För att uppfylla målen använder vi en flera olika metoder och verktyg.

Bidrag för finansiering av hållbar destinationsutveckling

Visste du att det finns bidrag som regioner, kommuner och företag kan söka för att få hjälp med finansiering av destinationsutveckling som fokuserar på hållbarhet?

Våra konsulter kan hjälpa till med ansökningsskrivningar om du vill söka bidrag för hållbar destinationsutveckling. Här finns mer information om de olika bidragen som finns att söka.

Om du vill veta hur en destination kan bli mer hållbar är du välkommen att höra av dig till oss. Vi analyserar din destination utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.