Förorenad mark

Förorenad mark. Grundvatten är en viktig men sårbar dricksvattenresurs – ett en gång förorenat grundvattenmagasin riskerar att förbli förorenat under mycket lång tid. Att åtgärda ett förorenat grundvatten är komplicerat, särskilt om det förorenade området dessutom ligger inom ett vattenskyddsområde som omfattas av skyddsföreskrifter.

Inom ramen för ett doktorandarbete har vi studerat hur bekämpningsmedel från en nedlagd plantskola utanför Umeå har förorenat flera av kommunens uttagsbrunnar, som sammanlagt försörjer närmare 100 000 invånare.

I regional skala har hela transportprocessen från källan vid markytan, genom den omättade zonen, och i grundvattenzonen studerats.


Fältförsök med förorenad mark

Omfattande fältförsök har genomförts och det har konstaterats att föroreningen har funnits i koncentrationer som överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten i uttagsbrunnar som finns uppemot 5 km från källan.

I ett akut åtgärdsskede utnyttjades ett flertal av de uttagsbrunnar som normalt används i produktionen som spärrbrunnar. Fältförsök och flödesmodellering visade dock att förutsättningarna var goda för att etablera uttagsbrunnar inom plantskoleområdet och på sätt pumpa bort föroreningen nära källan.

Lösningen innebär att mer förorening kan bortföras till lägre energiinsats och att samtliga uttagsbrunnar snabbare kan återtas i produktion.

 

Beställare: Sven Tyréns Stiftelse