Geoenergi – värme och kyla från jord och berg

Geoenergi – värme och kyla från jord och berg. Geoenergi är i huvudsak solenergi som är lagrad i marken. Idag finns effektiva och miljövänliga sätt att utvinna denna energi, både småskaligt, som enskilda hus, och storskaligt för fabriksbyggnader, varuhus eller hela bostadsområden. Intresset för jordvärme, bergvärme och annan ytligt lagrad geoenergi ökar stadigt och ses idag som ett av marknadens mest ekonomiska och miljövänliga alternativ. Geoenergi har en energifaktor som ligger på mellan 3 och 5, vilket betyder att det går att få ut 3-5 kWh värme/kyla genom varje kWh tillförd energi som krävs för att driva systemet.

Internationellt sett ligger utnyttjandet av geoenergi långt framme i Sverige. Idag finns över 540 000 geoenergianläggningar (2015) i Sverige. Huvuddelen utgörs av uppvärmningsanläggningar för småhus men många stora anläggningar nyttjar också med geoenergi (Karlstad Universitet, Arlanda, IKEA, Akademiska Hus med flera). Det produceras ca 5,8 GW geoenergi per år (2015) och det ersätter över en miljon kubikmeter eldningsolja, vilket motsvarar 2,3 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp. Installation medför begränsade och avgränsade ingrepp på miljön och driften har extremt liten inverkan på klimatförändringarna.

När en geoenergianläggning är avbetald, man räknar med 4 till 9 år, är det endast drift och underhåll av värmepumpar som fortsätter att föra med sig kostnader. Systemets driftslängd beräknas till 25 år, men är i praktiken ofta längre. Ett geoenergilager kan ha över 50 års livslängd.

Förutsättningarna för geoenergiuttag styrs till största del av de geologiska förutsättningarna i det område där geoenergi ska nyttjas. Oftast pratar man om två olika varianter: borrhålslager och akvifärslager. Borrhålslager är brunnar borrade i berg och en kollektorslang fylld med en köldbärarfluid transporterar värme och kyla till och från borrhålet. Akvifärslager består av brunnar borrade i jord eller berg där tillgången på grundvatten är god. Från ett akvifärslager pumpas grundvatten upp från upptagsbrunnar, värmeväxlas och pumpas därefter ner i infiltrationsbrunnar. Upptagsbrunnar och infiltrationsbrunnar är belägna på ett sådant avstånd från varandra att de termiskt inte påverkar varandra.

En geoenergianläggning kan även kyla en fastighet genom att återföra värme till marken. De mest effektiva anläggningarna utnyttjas för både värme- och kyluttag. Idag blir det allt vanligare att man bygger ihop olika system av energikällor för att få en så effektiv anläggning som möjligt. Hela kvarter kan byggas ihop och styras av en så kallat smart-grid-lösning, vilken tar till vara på den för stunden mest miljömässiga och kostnadseffektiva tillgängliga värme-/kylkälla.

 

 

Beställare: Sven Tyréns Stiftelse