Klimatanpassning

Klimatanpassning. Tyréns utvecklingsprojekt om klimatanpassning gav ny kunskap och nya metoder för att hjälpa kommuner och andra aktörer att bygga ett robust samhälle med hänsyn till klimatförändringar. Fem pilotprojekt genomfördes, i Botkyrka, Helsingborg, Landskrona, Sala och Kristianstad.

För att möta klimatförändringarna på ett konstruktivt sätt behöver kommuner och företag både verktyg och stöd i förändringsarbetet. Mycket av den kompetens som behövs för att anpassa samhället till ett förändrat klimat finns på Tyréns. Det handlar om infrastruktur, som dagvatten, fysisk planering, vägar och järnvägar, men även om strategisk planering och riskhantering.

Utvecklingsprojektet utfördes i samarbete med forskningsprogrammet Climatools och gick ut på att utveckla verktyg som stöd för kommunal klimatanpassning.


Pilotprojekt

Fem pilotprojekt genomfördes i utvecklingsprojektet:

  • I Botkyrka testade vi Climatools verktyg för socioekonomiska scenarier och hållbarhetsanalys. Scenariot handlade om att en reservvattentäkt eventuellt skulle avvecklas.
  • I Helsingborg testade vi en egen workshopmetod för att engagera politiker och tjänstemän för klimatanpassning, som ett led i deras arbete med ett klimat-PM.
  • Landskrona stad ville få in klimatfrågan på ett bättre sätt i sin risk- och sårbarhetsanalys med hjälp av Climatools verktyg för det. Tyréns bistod som bollplank och rådgivare.
  • I Sala kommun diskuterades fortsatt utveckling av ett strandnära område. Vi testade en förenklad version av Climatools hållbarhetsverktyg.
  • I Kristianstad kommun använde vi Climatools verktyg för socioekonomiska scenarier i kombination med vårt eget verktyg för riskhantering. I fokus stod fysisk planering och kommunens fördjupade översiktsplan för Kristianstad.

 

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse