Ökat fokus på hälsa i MKB

Normer och roller står i vägen för bättre folkhälsa. Tyréns har samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet i ett doktorandprojekt mellan 2008-2016. Syftet var att studera och bidra till en förbättrad praktik för hur hälsa tas omhand i planering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Folkhälsodebatten står högt på dagordningen inom många verksamheter i landet. Trots det så finns fortfarande en stor osäkerhet kring hur hälsa ska hanteras i planering och konsekvensbeskrivning.
Centralt i projektet har varit att utforma ett teoretiskt ramverk som förklarar hur viktiga aktörer som myndigheter, konsulter och verksamhetsutövare tänker och agerar kring hälsa, samt deras möjlighet att påverka sitt arbete.

Tydligt är att normer och värderingar kring makt, roller och ansvar i planering och MKB är mycket väl etablerade – till den grad att de begränsar utvecklingen. Aktörer väljer att inte fördjupa arbetet med hälsa då de bedömer det ligga utanför deras roll att driva frågan. Detta trots att många samtidigt säger att de skulle vilja göra annorlunda. Den väletablerade rollindelningen försvårar även för ’nya’ yrkesgrupper, som folkhälsovetare, att få tillträde.

Under de åtta år som projektet pågått har det skett en stor utveckling i hur aktörerna pratar om hälsa. Idag finns en större medvetenhet, förståelse och kunskap om hälsa än vad som syns faktiska MKB-dokument. Det finns även en stor vilja att förbättra hur hälsa hanteras, och häri ligger förändringspotentialen. Genom att reflektera kring, diskutera och utmana rådande rollindelningar och ansvarsfördelningar ökar vi förutsättningarna för en god och hälsosam samhällsplanering.

Ramverket bygger på teorier om handlingsutrymme och förståelseramar. Det empiriska arbetet omfattar semi-strukturerade intervjuer, dokumentstudier och deltagande observation.

Läs mer om projektet hos Föreningen för samhällsplanering >> 

Läs mer om Mari Kågströms forskning >>

Beställare: Sven Tyréns Stiftelse, SLU