Ökat gående

Planering och utformning för ökat gående. Att gå är det mest grundläggande transportsättet. Trots det har gångtrafiken traditionellt fått litet utrymme i trafikplanering. Tyréns medverkar under 2010-2013 i Trafikverkets stora satsning på gångfrågan i utvecklingsprojektet ”Planering och utformning för ett ökat gående – Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots”.

Det långsiktiga syftet med projektet är att få fler personer att välja att färdas till fots oftare och att de gående ska kunna gå säkert och tryggt året runt. Målet är att bidra till en systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar.

I projektet studeras gåendes preferenser avseende trygghet, säkerhet, bekvämlighet, framkomlighet, estetik gällande trafikmiljöer, väderförhållanden, andra trafikanter och belysning.

I projektet har enkätstudier, samtal och vandringar genomförts för att nå en förståelse av och kunna exemplifiera hur gående väljer väg, varför vissa företeelser blir hindrande, upplevs som riskfyllda eller, tvärtom, lockar till gående.

Gående har studerats utifrån olika åldersgrupper och syftet med gåendet. Både förflyttningar utan målpunkt (som rekreation) och förflyttningar med ärende i målpunkt (som arbete och skola) ingår. Olika åldersgrupper studeras då personer i olika åldrar och livsfaser har olika behov, preferenser och förutsättningar för sitt resande.

Resultaten från studierna omvandlas till praktiskt planeringsunderlag, Vägledning för gångplanering – Så skapas det gångvänliga samhället, i dialog med trafikplanerare, planarkitekter, folkhälsoplanerare, politiker och andra berörda.

Projektet genomförs i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Trivector Traffic och Vectura och omfattar fem olika studier.

 

Beställare: Trafikverket