Stadstrender

Hur blir städer och regioner attraktivare i framtiden?. Stadstrender är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där syftet är att stärka kunskapen om hur städer och regioner i framtiden kommer att se ut och fungera. Hur blir städer och regioner attraktivare i framtiden? Vilka är framgångsfaktorerna?

Stadstrender används som ett stöd i visionsarbete, översiktsplanering eller annat utvecklingsarbete. Tyréns erbjuder både workshops och hela utvecklingsprogram för visions- eller stadsutveckling.


Stadstrender i framtiden

Stadstrender beskriver framtidens framgångsrika stad genom att definiera det önskade läget utifrån urbanekonomisk teori, aktuell forskning samt lärdomar utifrån egen empiri (Internationella expertintervjuer i 10 världsstäder samt statistik och enkätundersökningar i Sverige).


Identifiera stadstrender

Stadstrender identifierar vidare generella drivkrafter för framgång:

  • Vilka globala trender formar människors attityder, preferenser och beteende i framtiden?
  • Vilka gemensamma framgångsfaktorer kan vi lyfta fram, bland annat utifrån de internationella expertintervjuerna?
  • Vilka behov är drivande bland invånare i olika regioner i Sverige?


Bakgrund till stadstrender
Stadstrender lanserades 2010 i Shanghai.

Den internationella studien baseras i stor utsträckning på analys av tio världsstäder: New York, San Francisco, São Paulo, Toronto, Istanbul, London, Hong Kong, Shanghai, Tokyo och Sydney.

Enkätundersökning bland 5 000 svenskar i 24 växande regioner samt ekonomisk och demografisk analys av samtliga kommuner i Sverige. Tar utgångspunkt i modern urbanekonomisk teori.

 

Finansiär: Sven Tyréns Stiftelse