Trafiksäkerhet

Utvecklingsprojekt inom trafiksäkerhet. Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet i Sverige är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. För att nå målet krävs forskning och utveckling. Tyréns bedriver för närvarande och har under senare år genomfört ett flertal projekt finansierade av Skyltfonden som förvaltas av Trafikverket. Alla beviljade projekt från Skyltfonden har som syfte att öka trafiksäkerheten.

Skyltfonden bildades hösten 1988 och finansieras av registreringsskyltavgifter i Sverige. 5400 av 6000 kr som registreringskylten kostar går till Skyltfonden. 

Trafiksäkerhet vid skolor - parkering och angöring
Trafiken kring våra svenska skolor har ökat markant. Förutom föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil är det även transporter av varor till och från skolorna, skolskjutsar, gående, cyklister, mopedister med flera som ska samsas på ett litet område som oftast inte är anpassat för detta. Ambitionen bör självklart vara att minska antalet skjutsande föräldrar, men det kommer alltid att finnas behov av att kunna lämna och hämta barn. Studiens syfte var att studera hur parkering vid skolor påverkar trafiksäkerheten. Studien resulterade i ett antal slutsatser och rekommendationer kring hur utformning, lokalisering och tillgång till parkering bör hanteras vid skolor för att uppnå en trafiksäker miljö.

Trygghet och säkerhet på villagator
Det finns väldigt lite kunskap om hur de bostadsområden som byggs idag, med smala gator för att säkra låga hastigheter upplevs av de boende. Syftet med projektet är att genom intervjuer och enkäter beskriva boendes upplevelse och önskemål om sin villagata utifrån trafiksäkerhet och trygghet för rätt avvägning och konsekvensbeskrivning av vald utformning. Förhoppningen är att detta projekt ska leda till nya rekommendationer där både kraven på säkerhet och trygghet tillgodoses.

Riskmått för hela resan
Risken att dödas och skadas i trafiken skiljer sig åt mellan val av färdsätt samt vilken ålder och kön personen har. Bedömning och uppskattning av risker är svårt, och innehåller ett stort mått av osäkerhet. Detta projekt ökar förståelsen för risker i trafiken samt ger ett bättre beslutsunderlag för olika aktörer som jobbar med väg- och järnvägstransporter. Syftet med projektet är att ta fram riskmått för olika färdsätt, åldersintervall och kön för både lindrigt och svårt skakade samt omkomna i trafiken. I denna studie studeras risk i betydelsen antal skadade per personkilometer, vilket medför att måttet går att jämföra mellan färdsätt, åldersintervall och kön.

Analys av cykel-singelolyckor
Ungefär 70 procent av alla cykelolyckor som leder till akutsjukvård i Göteborg är singelolyckor. Syftet med studien är att ge underlag åt Trafikkontoret i Göteborg i deras arbete med att förebygga cykel-singelolyckor. Omständigheter kring cykelolyckor har analyserats genom en enkätundersökning. Undersökningen visar att drift- och underhållsfrågor bör vara i fokus eftersom vägförhållanden är en dominerande orsak till cykel-singelolyckor. Dessutom är frågan om i vilka situationer separering av gång- och cykelbanor ger falsk trygghet viktig och bör utredas vidare.

Kommunikation mellan trafikplanering och drift kring hastighetsdämpande åtgärder
Syftet med projektet är att identifiera konfliktpunkter och kommunikationsbrister mellan trafikplanering och drift gällande hastighetsdämpande åtgärder. Bakgrunden till projektet är upplevelsen av motstående intressen mellan de olika parterna inom utformning av hastighetsdämpande åtgärder. Information från bl.a. möten och intervjuer med representanter för driftentreprenörer, projektledning, projektering, driftsamordning och trafikplanering har använts som grund till ett expertseminarium. Projektets resultat visar bl.a. vikten av att se över driftupphandlingen, att förtydliga driftens roll i tidiga skeden samt värdet i utbildning av både driftpersonal och trafikplanerare om respektives kompetensområde.

Kantstensparkering – hur trafiksäkert är det?
Kantstensparkering är en vanligt förkommande parkeringsform i svenska städer. Detta beror till stor del på att den är enkel och billig att anlägga och att platserna behövs för att täcka parkeringsbehovet. Kantstensparkering kan vara ett sätt att stärka stadskärnan genom att erbjuda en hög tillgänglighet till parkeringsplatser nära specifika målpunkter. Parkering längs en gata innebär att trafiksituationen blir mer komplicerad vilket kan påverka trafiksäkerheten negativt. Det finns en farhåga att kantstensparkering är en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Huvudsyftet med projektet är att fördjupa kunskapen om kantstensparkering, med fokus på trafiksäkerhet i centrummiljöer. Studien har delats upp i följande faser; litteraturstudie, olycksanalys, intervjuer med kommuner, beteendestudier på tre centrala gator med kantstensparkering samt intervjuer med fotgängare.

Beställare:Skyltfonden, Trafikverket