TrygGIStaden

Medborgardialog gör dig trygg i staden. Folktomma gator och mörka områden kan ofta kännas hotfulla. Känslan av otrygghet i dessa områden gör att många, framförallt kvinnor, blir begränsade i sina rörelsemönster. För att skapa miljöer som känns tryggare har Tyréns utvecklat en metod där medborgarna själva ger sin syn på oro och otrygga platser. Projektet kallas för TrygGIStaden och bygger på medborgardialog och GIS (geografiska informationssystem). Utifrån medborgarnas upplevelser tas konkreta åtgärdsförslag fram. Målet är att skapa trygga miljöer så att alla kan vistas i det offentliga rummet.

Om den fysiska miljön inte är trygg eller upplevs som osäker blir du som medborgare begränsad. Studier visar att män löper större risk att utsättas för brott men att kvinnor känner sig mer otrygga, särskilt på kvällarna. Detta leder till att många kvinnor stannar hemma istället för att gå ut eller väljer omvägar för att komma hem.

En ny metod för ökad trygghet 

Med Tyréns metod, TryGIStaden, är det nu möjligt att kartlägga och mäta graden av otrygghet bland medborgarna i olika områden. Genom en aktiv medborgardialog får medborgarna återge sina personliga upplevelser av otrygghet förknippade till en viss plats.

Materialet analyseras sedan av expertgruppen på Tyréns för att få fram en kartläggning över vilka platser som känns mest otrygga, vilken åldersgrupp det rör sig om samt hur kvinnor respektive män upplever otryggheten.

- Det finns stora fördelar med att vi går in i rollen som externa analytiker i tätt samarbete med beställaren. Det tror jag är nyckeln till att hitta bra lösningar. Vi styr inte och sätter inga ramar för vad som är trygghet, utan lyssnar till brukargruppen, till deras upplevelser dem som bor i området och kan sedan snabbt hitta lösningar. Det blir ett positivt anslag. Säger Susanne Klint, en av arkitekterna bakom projektet.

 

Analys, åtgärd och design

Metoden som Tyréns tagit fram är uppdelad i tre delar: analys, åtgärd och designdel. För att den ska komma bäst till nytta både ekonomiskt och ur ett samhällsperspektiv är det önskvärt att den används i ett så tidigt skede som möjligt. Om Tyréns engageras redan på planeringsstadiet är det lättare att komplettera den interna kompetensen med externa experter som beteendevetare och miljöpsykologer, allt för att kunna fördjupa analysen.

- Om beställaren vill ha alla delar tar vi fram de handlingar som krävs, ritar på förändringar och projekterar. Vi kan ge en klar budget för kostnaden. Vi kan även bryta ned modellen och plocka ut vissa åtgärdsdelar. Exempelvis har delar av metoden används i barnkonsekvensanalyser (BKA), i stora infrastrukturells projekt, där barns väg mellan hemmet och skolan har analyserats. Alla möjligheter är viktiga för att vi ska nå fram till själva målet: Att skapa tryggare och mer jämlika miljöer för alla medborgare, säger Susanne Klint.

Trygghet är viktigt i stadsplanering och en viktig aspekt i de flesta stadsbyggnadsprojekt. Att människor känner sig trygga i den offentliga miljön är betydelsefullt för ett socialt hållbart samhälle. För att kunna planera för en ökad trygghet är det viktigt att veta hur det ser ut idag och förstå vad det är som påverkar vår upplevelse av trygghet varför – det ger TrygGIStaden svar på.