Efterbehandling av Kedträskgruvan 

Tyréns har ansvarat för projektering och byggledning. Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun och utgörs av ett vattenfyllt dagbrott samt gråberghögar som är upplagda i anslutning till den tidigare gruvan. På grund av det stora läckaget av surt och metallhaltigt lakvatten från gråbergshögarna beslöt Boliden år 2012 att efterbehandla gruvan.

Tyréns har utfört projektering av efterbehandlingsåtgärderna samt utfört byggledning under själva entreprenadarbetet. Efterbehandlingen har utförts genom att dagbrottet delvis tömts på vatten genom pumpning, samt rening av uppumpat vatten i intilliggande sedimentationsdammar där kalkning har utförts. Därefter har förorenat jord samt gråbergsmassorna fyllts och packats i dagbrottet.

Fyllningen avslutades med att förorenade torvmassor har lagts ovan gråberget för att utgöra ett syreförbrukande skikt, därefter utfördes täckning med tät morän samt vattentäckning.

Förutom projektering och byggledning utförde Tyréns även miljökontroll för kontrollprogram samt saneringskontroll vid schaktningen.