Projekt

Infrastruktur

Tyréns finns över hela landet och vi engagerar oss i både stora och små projekt. Det kan handla om allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats. Infrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen och en stor del av människors vardag - på vägen, i luften, på spåret, till sjöss, på cykelbanan och i gatumiljön.

Slussen

Vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Nuvarande "Slussenkarusell" skapades för at...

Mälarbanan

Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll för att få större kapacitet och bättre punktlighet f...

Bullerinventering av fastigheter längs Södra stambanan

Tyréns har under 2018/2019 arbetat med in- och utvändig bullerinventering hos cirka 600 fastigheter längs med Södra Stambanan, sträckan Höör till Osby.

Tvärförbindelse Södertörn

På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns för den nya vägen mellan Haninge och Kungens kurva, Tvärförbindelse Södertörn.

Ostlänken – järnväg för höghastighetståg mellan Södertälje och Trosa

Nu planeras det för en ny generation järnväg. Ostlänken är den första etappen av ett framtida höghastighetsnät som ska binda samman Stockhol...

Visualisering - Tvärförbindelse Södertörn

När till ytan stora projekt ska presenteras för allmänheten är det alltid svårt att ge en rättvis bild av den kommande verkligheten. Samråds...

Visualisering - Jakobshyttan-Degerön

Detta är kraften av att använda visualisering i allmänhet och vid samråd i synnerhet. I järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön skulle en bef...

Visualisering - Norrbotniabanan

Järnvägssträckningen mellan Umeå och Skellefteå är den första delen av Norrbotniabanan, hur ser den ut och vart kommer den att gå?

Tunnelbanans blå linje – förlängningen från Akalla till Barkarby

På den gamla flygplatsen Stockholm-Barkarby växer nu en helt ny stadsdel fram med bostäder och arbetsplatser. Barkarby blir en attraktiv och...

Övervakning av stomljud i Spårväg City

Inför förlängningen av spårväg city över Sergels torg var fastighetsägare och butiksinnehavare oroliga att problem med stomljud skulle göra ...

Lomma stationsområde

Det nya stationsområdet kommer att bli navet för kollektivtrafik i Lomma kommun och koppla samman resande med cykel och buss till den nya tå...

Ekodukt

Den nya ekodukten över väg E65 i Lemmeströtorp ska bidra till mindre viltolyckor i området och minska vägens barriäreffekt för vilt.

Kil – Ställdalen kapacitetshöjande åtgärder

Kil – Ställdalen kapacitetshöjande åtgärder. Tyréns uppdrag omfattade utredning och projektering för järnvägsplan, systemhandling, förfrågni...

Norrbotniabanan Umeå Skellefteå

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera byggstyrande underlag för en ny järnvägssträcka mellan Umeå och Skellefteå.

Spårväg city – stomljudsminimerande åtgärder​

Vid förlängningen av spårväg city, linje 7, i centrala Stockholm går spårdragningen över Sergels torg. Direkt under spårvägen finns ett anta...

Gemensam stomljudsmodell för den utbyggda tunnelbanan​

Projektering av stomljudsåtgärder är kritiskt för projekt som innebär utbyggnad av tunnelbanan. Stomljud är en av de dominerande potentiella...

Foto som visar bergrum för bussterminal i Katarinaberget Slussen där Tyréns ansvarade för byggledning.

Byggledning Slussen SN91

Projektet bestod av utbyggnad av bussterminal i Katarinaberget, som sprängs ut och konstrueras som ett bergrum för både busstrafik och resen...

Dammar

Säkra dammar i Hylte och Jakobssjö​

Projektet innebar byggnation av ny betongdamm, utskov och jorddamm i Hylte. Dammen gör det möjligt att släppa förbi dubbelt så mycket vatten...

Fotot visar markarbeten och sättning av kontaktledningsstolpar vid Sollentuna station

Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna

På Ostkustbanan har Tyréns projekterat driftplatser Helenelund och Sollentuna, omfattande förfrågningsunderlag, bygghandling för utförandentreprenad, konstruktionsunderlag och förvaltningsdata.

Roslagsbanan – byggnadsverk och broar med sammanhållande identitet

Till Roslagsbanan mellan Täby Kyrkby och Kragstalund har Tyréns projekterat byggnadsverk och bland annat tre planskilda korsningar med bro under järnvägen.

Barkabystaden II – broar som passar omgivningen

Tyréns Sverige AB har som konsult till Skanska Sverige AB planerat kvartersmark, konstruktioner och gator i Barkarbystaden II. Här finns slanka broar med både funktion och form.

Foto som vissar borrvagnar under provtagning på centralstationen i Stockholm

Geotekniska undersökningar banade väg för ny centralstation i Stockholm

Tyréns fick i uppdrag att genomföra miljö- och geotekniska undersökningar som en del i det framtida projekteringsarbetet vid Stockholms centralstation.

Säker järnvägsanläggning för Sundsvall Logistikpark AB

I Sundsvall har Tyréns bidragit för att ta Sundsvall Logistikpark AB genom den process som leder till en godkänd och verifierat säker järnvägsanläggning.

Dragsbron i Norrköping – trygg gångbro i anrikt industrilandskap

Dragsbron har de senaste 30 åren varit ett populärt promenadstråk för Norrköpingsborna. När den nu ska ersättas är det Tyréns arkitekter som skapar en attraktiv bromiljö för fotgängare.

Norrbotniabanan

Trafikverket planerar för Järnvägen Norrbotniabanan, en 27 mil kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som i framtiden kommer att binda samman Norrlands största städer.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm klassas som ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Sverige. Trafikverket har förutom högt satta mål gälland...