Kalkylering i Tvärförbindelsen Södertörn

Kalkylering i Tvärförbindelsen Södertörn . Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn, en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Kungens kurva via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelsen syftar till att knyta samman centrumdelarna i området, Haninge, Flemingsberg, och Kungens kurva/Skärholmen. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildas då en yttre ring runt Stockholm. Syftet med den nya vägen är även att få till en led som är säker och effektiv, såväl för godstrafik som för personbilar, kollektivtrafik och cyklister.

Nuläge: Planeringen av den nya vägen startade hösten 2014. I mars 2017 valdes en av tre utredningskorridorer, den så kallade norra korridoren. Under 2017 väljs den slutgiltiga vägsträckningen.

Under arbetet med att ta fram korridorer och alternativ har kalkylering genomförts genom att prissätta alternativen med hjälp av á-priser per löpmeter väg av olika typer t.ex. väg på bank, väg med bergskärning, väg i bergtunnel, väg i betongtunnel, väg på bro m.fl. À-priserna har tagits fram i samarbete med Trafikverket genom att ta tillvara erfarenheter från tidigare projekt såsom Förbifart Stockholm, Norra länken, Norrortsleden, E18 (Hjulsta-Kista).

Kostnader har tagits fram för hela sträckningen, delsträckor, olika kombinationer av delsträckor, olika utförande på samma delsträcka mm.

Utöver á-priset har ett procentpåslag lagts till för att täcka byggherrekostnader och kostnader som till exempel arkeologiska undersökningar, bullerskydd, ledningsomläggningar, VA-anläggningar och trafikprovisorier.