Kallhäll stationsområde

Projektering av Kallhäll stationsområde. Järnvägen byggs ut på sträckan Barkarby-Kallhäll vilket medför ombyggnation av stationsområdet i Kallhäll. En ny pendeltågsstation byggs tillsammans med nya broar. Tyréns har uppdraget 2013-2016 att projektera Kallhälls stationsområde. Ombyggnationen leder till att fler tåg kan gå, resenärer får fler avgångar att välja på och ankomsttiderna blir säkrare.

Mälarbanan drabbas av förseningar på grund av ökad pendling och kapacitetsbrister på Mälarbanan mellan Stockholm och Örebro. Fjärrtåg, lokaltåg och godståg måste köa bakom pendeltågen som stannar vid varje station. Trafikverket har upprättat Projekt Mälarbanan för att lösa kapacitetbristen vilket bygger på att utöka Mälarbanan från två till fyra spår. Nya pendeltågsstationer byggs i Sundbyberg, Barkarby och Kallhäll.

Tyréns uppdrag omfattar projekteringen av den nya pendeltågsstationen i Kallhäll som ska ligga på nästan samma plats som den nuvarande. Stationen har två plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår. På spåren vid plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, regional- och godståg. Söder om plattformarna finns också spår som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg. Stationsentrén är belägen på den nya gång- och cykelbron. Ett nytt busstrapphus byggs också i anslutning till stationen.

Tyréns levererar förfrågningsunderlag för rivning, provisorier under byggtid och förfrågningsunderlag för alla nybyggnadsarbeten. Relationshandling och förvaltningshandlingar utvecklas när projektet är klart. Tyréns genomför komplett husprojektering som innefattar plattformsutrustning, tak och trappor på stationsområdet. Tyréns ser också över parkering och nya gång och cykelvägar vid stationsområdet samt hantering och fördröjning av dagvatten från järnvägsområdet. Tyréns ansvarar även för broprojekteringen, både rivning av befintlig bro och resning av ny bro. Tyréns kompetenser inom landskap och ljus ansvarar även för kompletterande gestaltning av stationsområdet.

Komplexiteten i uppdraget ligger i att tåg rör sig under byggtiden och att tidsramen är mycket begränsad sett till projektet omfattning.

Tyréns kompetenser som varit inblandade i uppdraget är Konstruktion, Bro, Järnväg, Vatten, Landskap & ljus, Gata & väg, El, tele & data och VVS-, kyl- och energissystem.

Beställare: Trafikverket