Projekteringsledning av nya Slussen

3D-modeller används för all projektering. Tyréns konsulter är involverade när Slussen i Stockholm byggs om. Tyréns projekterar för de delar som rör land och vatten vilket innefattar brand och säkerhet, gata-väg, trafik, akustik, kvalitet och arbetsmiljö.

Tyréns ingår i uppdraget tillsammans med fem andra bolag över vilka ELU Konsult AB har övergripande uppdragsledningsfunktion.

Slussen är i behov av ombyggnad främst av tre viktiga anledningar; dels är befintlig pålning i grundkonstruktionen inte längre tjänlig utan måste grundförstärkas och dels måste risken för översvämning i Mälaren minskas. En översvämning kan leda till att vattnet blir förorenat och då Mälaren är en dricksvattentäkt, skulle det innebära att Stockholmsregionen inte får något dricksvatten. Kapaciteten att avbörda Mälaren fördubblas genom ombyggnaden. För det tredje så växer Stockholm och förutsättningarna förändras. Slussen byggs därför om för att möta nya behov och bli en attraktiv, trygg och levande del av Stockholm.

 

Samtlig projektering utförs i 3D-modeller. Det som gör Slussen exceptionellt är den höga utnyttjandegraden av 3D-modellerna och då framför allt i produktionsfasen.

Tyréns bistår även projektet med resurser inom geohydrologi och brokonstruktion.


Foto: Foster + Partners