Station Centralen

Västlänken – Station Centralen. Station Centralen är en av stationerna på sträckan Västlänken och blir en fyrspårsstation. Tyréns har i uppdrag 2012-2014 av Trafikverket att upprätta järnvägplan, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Station Centralen. Uppdraget genomförs i samarbete med COWI. Station Centralens placering strax norr om befintlig Göteborg Central innebär att stationen kommer att utgöra en viktig del av kollektivtrafiksystemet i Centralenområdet.

Stationen Centralen är en av stationerna på den nya dubbelspårsträckningen Västlänken, som i huvudsakligen utgörs av en tunnel mellan Almedal i söder till Olskroken i norr. Västlänken byggs för att förbättra det regionala resandet och arbetspendlingen i Göteborg vilket väntas utöka arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för regionförstoring. Station Centralen byggs både för regional och lokaltåg.

Läge och utformning styrs mycket av resenärsflöden till och från viktiga målpunkter men också av spårgeometri och befintliga anläggningar såsom Götatunneln och Nordstans Köpcentrum.

Tyréns upprättar tillsammans med COWI en järnvägsplan och systemhandling tillsammans med MKB och utredningar inom geoteknik, trafik, VA, installation och konstruktion. Projektets arkitekter levererar ett gestaltningsprogram för stationen i ett tätt samarbete med de övriga kompetenserna för att skapa ett optimalt trafikflöde och en attraktiv stationsmiljö.

Utmaningen med projektet ligger i att få en hållbar konstruktion i ett komplext geotekniskt område tillsammans med samordning av många intressenter vilket ställer höga krav på en effektiv projektledning.

Beställare: Trafikverket