Tvärförbindelse Södertörn − Väg 259

På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns för den nya vägen mellan Haninge och Kungens kurva, Tvärförbindelse Södertörn.

Den 20 kilometer nya vägsträckningen i södra Stockholm ska knyta samman centrumdelarna i området, Haninge, Flemingsberg, och Kungens kurva/Skärholmen. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildas då en yttre ring runt Stockholm. Syftet med den nya vägen är att få till en led som är säker och effektiv, såväl för godstrafik som för personbilar, kollektivtrafik och cyklister.

Planeringen av den nya vägen påbörjades hösten 2015, då undersöktes och utvärderades tre alternativa korridorer för vägens sträckning. I mars 2017 beslutades att vägen skulle gå i den så kallade norra utredningskorridoren. Utöver vägbyggets tekniska utmaningar, finns det flera andra aspekter att ta hänsyn till i projektet. I Södertörn finns flera marker med viktiga miljövärden och områden med stora exploateringsplaner.

Visualisering som arbetsmetod

Redan i tidigt skede har det varit viktigt för Tyréns att förmedla hur arbetsprocessen kommer att drivas framåt. I projektet tillämpas den innovativa arbetsmetoden VDC, Virtual Design and Construction, vilket syftar till att effektivisera arbetet genom att bland annat korta ner beslutsvägarna. VDC kombinerar processledning, digitalisering och BIM. Arbetsmetoden bygger på transparens och nära samspel mellan projektmedlemmar, kunden och andra intressenter.

"Projektet drivs enligt VDC, en metod som kombinerar processledning, digitalisering och BIM."

Effektivt arbete

Under gemensamma heldagar, så kallade ICE-dagar, Integrated Concurrent Engineering, samlas projektgruppen och arbetar tillsammans för att lösa problem på plats och kommer på så sätt vidare i processen på ett effektivare sätt. Visuell planering är en stor del i arbetsmetoden. Med hjälp av en stor planeringsvägg och post-it lappar blir det tydligare vad som behöver göras för att kunna gå vidare i processen eller vilka frågeställningar som behöver besvaras. Det skapar en större förståelse för varandras behov och förutsättningar.


Beställare: Trafikverket

Illustration: Trafikverket