Turism, skogsbruk och naturvärden - Grön Due Diligence belyser fallgroparna

Grön Due Diligence identifierar risker kopplade till förekomst av naturvärden i ett tidigt skede och kan tydligt påvisa hur dessa kan påverka projektets framdrift och lönsamhet. Peter Erikssons Fastighets AB (Pefab) såg nyttan med detta och gav Tyréns i uppdrag att genomföra en Grön Due Diligence av deras fastighetsutvecklingsprojekt i Åre kommun.

Naturturism och rekreation har vid flera tillfällen pekats ut som en framtida grön näring, landsbygdens räddning, möjlighet att minska utsläpp från utrikes flygresor och en alternativ ekonomi för skogen. I och med covid-19 pandemin ökade efterfrågan på just denna typ av turism, både sommar- och vintertid, och populära turistorter som till exempel Åre och Gotland har haft ett högt bokningstryck.

Att planlägga i norra Sveriges fjällandskap är inte utan intressekonflikter, även om det bredare syftet är gott. Komplicerade regelverk kring påverkan på vattenmiljöer och fridlysta arter gäller här liksom i resten av landet. ​

Med insikt om ovan utmaningar, valde Pefab att låta Tyréns genomföra en Grön Due Diligence i tidigt skede av deras fastighetsutvecklingsprojekt i Åre kommun.
Under arbetet framkom att rödlistade arter, jordbruksmark, Åresjöns vattenkvalité och risker kopplade till skyfall, ras och erosion var förknippade med stora osäkerheter och vidare utredningsbehov. Miljöaspekter som alla har potential att vara ordentligt kostnadsdrivande och innebära betydande begränsningar av exploateringsmöjligheterna.

“Tack vare Tyréns har vi nu stor kännedom om de kostnadsökande faktorerna och kan i förväg undvika onödiga fällor.”

Johan Cram är projektutvecklare på Pefab och han är nöjd med stödet han fått från Tyréns.

- Vi valde Tyréns för att de har stabil en grund och lång trovärdig historik i företaget. Vi förhörde oss med kollegor i branschen och alla gav goda betyg till det arbete som Tyréns gjort åt dem. Tack vare att Tyréns genomförde en Grön Due Diligence har vi fått en bra dialog med företrädare för kommunen och vi har nu stor kännedom om de kostnadsökande faktorerna och kan i förväg undvika onödiga fällor. Dessutom är det ett mycket seriöst sätt att närma sig ett större projekt.

 

Lönsamma och mer hållbara fastighetsaffärer med Grön Due Diligence (läs nyheten från april 2021)