Hållbarhetsanalys för Täby Park

En ny stadsdel växer fram. På galoppfältet i centrala Täby kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland annat bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Tyréns har gjort en hållbarhetsanalys av strukturplanen för området.

Tyréns uppdrag var att utvärdera den framtagna strukturplanen för det nya området i syfte att hitta de mest strategiska möjligheterna och utmaningarna för området.

Utvärderingen har genomförts som en hållbarhetsanalys, där strukturplanen analyserades mot bakgrund av olika sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetskriterier. Genom workshops identifierade Tyréns projektets möjligheter och utmaningar redan innan programarbetet inleddes.

Hållbarhetsanalysens övergripande slutsats var att många av de frågor som är centrala för hållbar stadsutveckling finns med och är översiktligt beskrivna i strukturplanen. Tyréns gav dock ett antal förslag på fortsatt arbete samt lyfte fram de förslag som bör prioriteras så att uppdragsgivaren tydligare kan styra mot målet om en hållbar stadsdel.

Uppdragsgivaren var denna gång i behov av ett välgrundat, väldokumenterat och välstrukturerat underlag som var möjligt att gå tillbaka till och söka information i, i senare skeden i projektet. För att lyckas med detta utvecklade Tyréns arbetssätt, analysverktyg och rapporteringsformat samt arbetade i ett projektteam med konsulter från många olika kompetensområden och avdelningar.

Hållbarhetsanalysen har skapat en plattform för fortsatta diskussioner i projektgruppen om hur man ska närma sig hållbarhetsfrågan i olika skeden i projektet. Analysen gav också kunskap om hur olika åtgärder påverkar varandra, som exempelvis effekter av en förbättrad ekologisk hållbarhet på ekonomisk hållbarhet.

 

Beställare: Galoppfältet Exploatering AB