Huvudstudie Norrbyskär Ångsåg

Norrbyskär – skären som var världen. På Norrbyskär bedrevs ångsåg mellan åren 1895 och 1952 av Mo Sågverk, ett av Europas största sågverk. Tyréns uppdrag har bestått i att under 2012-2013 ta fram en provtagningsplan och utföra provtagning av medierna jord, grundvatten, sediment och ytvatten.

Sågverksamheten på Norrbyskär omfattade ett stort område, totalt 20-30 hektar på tre olika öar. För att motverka blånadssvamp på virket doppades det i pentaklorfenollösning, vilket är orsaken till att Tyréns utfört en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Förutom doppning har det även bedrivits galvanisering, pråmvarv och kolning. Idag är skären mycket omtyckta utflyktsmål för turister och sommarboende med museum, barn- och ungdomsläger, världshus och sommarboende. Skären har kulturvärden av riksintresse och höga naturvärden.

Tyréns uppdrag har bestått i att ta fram en provtagningsplan och provta jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Dessutom har analyser utförts på fisk, snäckor, hallon och potatis. Tester utfördes på mask och vattenloppa för att bedöma påverkan av förorenad jord. Med bakgrund av dessa undersökningar utför Tyréns sedan en riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering.

De stora utmaningarna med projektet är dels väldigt höga halter inom vissa delområden men även relativt låga halter över stora ytor. Uppdraget utmärker sig också eftersom området är beläget på tre öar vilket innebär en stor mängd förorening kan på sikt kan sprida sig till vattenmiljön. Jordmassorna innehåller mycket organiskt material (bark och flis) vilket försvårar omhändertagandet vilket, tillsammans med läget, utgör speciella förutsättningar för åtgärder.

 

Beställare: Umeå Kommun