Klimatanpassning Västerbotten

Klimatanpassning Västerbotten. Klimatförändringarna har redan börjat påverka Västerbotten. Som stöd i beslut för framtida klimatanpassningar har Länsstyrelsen i Västerbotten län gett Tyréns i uppdrag 2013-2014 att genomföra en utredning för att ge sammanställd bild av klimateffekterna i länet. Utredningen resulterar i en rapport per kommun i Västerbotten tillsammans med en länsrapport som ska fungera som underlag i det fortsatta klimatanpassningsarbetet.

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet och stötta kommunerna. Länsstyrelsen i Västerbotten vill genom utredningen ge kommunerna en samlad analys över vad mer nederbörd och ökade temperaturer kommer att innebära.

Tyréns utredningsuppdrag innebär en kombination av teknisk utredning och en dialogbaserad metod för att sprida information och ta vara på lokal kunskap. Den dialogbaserade metoden bygger på en turné tillsammans med länsstyrelsen bland länets kommuner.

Det är en styrka att börja diskussionerna med vad som redan har hänt, det ger en fingervisning om svaga punkter i samhället, exempelvis översvämningsrisker och risker för ras och skred. Tjänstemän och politiker deltar i diskussionerna, som börjar i dåtiden – vilka extrema händelser har hänt och vad fick de för konsekvenser – och fortsätter med framtiden – hur kan ett förändrat klimat påverka kommunen?

Utmaningen i uppdraget har varit att förhålla sig både till ett stort fakta underlag och mer hypotetiska diskussioner om hur samhället och naturen kan påverkas.

 

Beställare: Länsstyrelsen i Västerbotten